Ven­ter Ar­gen­ti­na­opp­tur for Spec­trum

Pareto Secu­ri­ties ser nye mu­lig­he­ter i Ar­gen­ti­na for seis­mikk­sel­ska­pet Spec­trum, og opp­jus­te­rer an­be­fa­lin­gen på ak­sjen til kjøp og dob­ler kurs­må­let.

Finansavisen - - LANGE KONTRAKTER TIL SOLSTAD OFFSHORE - „„FRANK HEL­GE NJØSEN frank.njo­sen@fi­nans­avi­sen.no

Seis­mikk­ak­sjen Spec­trum

har ste­get 50 pro­sent på Oslo Børs i år, men Pareto Secu­ri­ties tror den har nes­ten 40 pro­sent til å gå på.

Meg­ler­hu­set opp­jus­te­rer nå sin an­be­fa­ling på ak­sjen fra hold til kjøp, og dob­ler kurs-må­let til 80 kro­ner.

Trig­ger i Ar­gen­ti­na

I til­legg til for­vent­nin­ger om at hele olje­ser­vice­sek­to­ren er in­ne i en opp­gangs­sy­kel, tror Pareto at Ar­gen­ti­na vil va­ere en vik­tig ka­ta­ly­sa­tor for en yt­ter­li­ge­re kurs­opp­gang for Spec­trum.

Ar­gen­tins­ke myn­dig­he­ter har ny­lig åp­net for le­ting uten­for kys­ten gjen­nom en ny li­sens­run­de, for førs­te gang på nes­ten 30 år, og med sitt seis­mikk­bi­blio­tek me­ner meg­ler­hu­set at Spec­trum er godt po­si­sjo­nert til å få opp­drag der.

«Pr. nå er Spec­trum et av de få sel­ska­pe­ne som har en me­nings­full dek­ning av om­rå­det,» skri­ver Pareto i en opp­da­te­ring på seis­mikk­sel­ska­pet.

Meg­ler­hu­set trek­ker også frem at Spec­trum har brukt den til­bake­lag­te ned­tu­ren i olje­ser­vice­sek­to­ren til å kjø­pe nye, seis­mis­ke data til lave pri­ser.

Mu­lig­he­ter i Bra­sil

Det er ikke bare i Ar­gen­ti­na at Pareto ser mu­lig­he­ter for Spec­trum.

Som føl­ge av at olje­sel­ska­pe­ne i sta­dig stør­re grad ser på nye ut­vik­lings­mu­lig­he­ter off­shore, tror meg­ler­hu­set at Bra­sil blir et nøk­kel­om­rå­de for seis­mikk­sel­ska­pet, og at mye av Spec­trums inn­tek­ter i tred­je kvar­tal vil kom­me der­fra.

I til­legg pe­kes det på po­ten­sia­let i de kom­men­de li­sens­run­de­ne i Afri­ka.

Pa­re­tos po­si­ti­ve syn på Spec­trum bi­dro til at ak­sjen fort­sat­te opp­over på Oslo Børs. Fre­dag etter­mid­dag had­de den ste­get drøyt 5 pro­sent til 58 kro­ner.

FOTO: Ei­vind Yg­gESETh

FÅR TOMMEL OPP FRA PARETO: Kon­sern­sjef Ru­ne Eng i Spec­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.