BAK­gRuNN

Finansavisen - - FINANSTILSYNET VIL HA LOVENDRING -

Når det kom­mer til ut­byt­ter byg­ger Fi­nans­fore­taks l oven­på for­mu­le­rin­ge­ne i ak­sje­lo­ven før­de n fikk sine end­rin­ger i 2013.

Fi­nanstil­sy­net skri­ver i sitt brev til Fi­nans­de­par­te­men­tet: «Fi­nanstil­sy­net me­ner at det for fi­nans­fore­tak er grunn til å opp­rett­hol­de sa­er­skil­te be­grens­nin­ger når det gjel­der ad­gan­gen til å ut­be­ta­le ut­byt­te og at det for fi­nans­fore­tak ikke bør åp­nes for ut­byt­te ba­sert på noe an­net enn års­regn­ska­pet.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.