Kup­pet pre­sti­sje­jobb i kjempe­pro­sjekt

Hydro­gen­sel­ska­pet NEL inn­gikk en po­ten­si­ell mil­li­ard­kon­trakt med frans­ke H2V In­dustry i fjor, men nå er det kon­kur­ren­ten Hydro­genPro som ser ut til å få opp­dra­get.

Finansavisen - - HYDROGENPRO VIL BYGGE STORFABRIKK I FRANKRIKE - „„Hans Iver Odenrud hans.iver.odenrud@fi­nans­avi­sen.no

– Det vi har av­talt er at vi skal bru­ke de nes­te ti må­ne­de­ne på å ut­fø­re selve in­ge­ni­ør­job­ben. Der­et­ter er det es­ti­mert at H2V In­dustrys be­stil­ling av ut­styr blir gjort tid­lig i 2020. Det in­ne­ba­erer at det i prak­sis vil ta rundt to år før an­leg­get er fer­dig byg­get og klart til bruk, sier Richard Espe­seth, adm. di­rek­tør i Hydro­genPro.

I en presse­mel­ding tid­li­ge­re den­ne uken send­te det nors­ke hydro­gen­sel­ska­pet ut en mel­ding om at frans­ke H2V In­dustry og Hydro­genPro har inn­gått en in­ten­sjons­av­ta­le for et stor­ska­la in­du­stri­pro­sjekt i byen Dun­kirk.

Hydro­genPro skal iføl­ge presse­mel­din­gen le­ve­re pro­duk­sjons­ut­styr for grønt hydro­gen over en fem­års­pe­rio­de og ord­ren skal etter pla­nen gi inn­tek­ter på en halv mil­li­ard kro­ner i året fra 2020.

neL-dia­log ble brutt

Hydro­genPro le­ve­rer elek­tro­ly­sø­rer, som kort for­klart gjør at man kan split­te vann til ok­sy­gen og hydro­gen ved hjelp av strøm. Sel­ska­pet er der­med en av børs­no­ter­te NELs kon­kur­ren­ter. Beg­ge sel­ska­pe­ne le­ver­te dess­uten inn til­bud til H2V-pro­sjek­tet.

Hydro­genPros kon­trakt med det frans­ke sel­ska­pet kom­mer imid­ler­tid etter at NEL i vår vars­let at frem­gan­gen i sitt sam­ar­beid med nett­opp H2V In­dustry ble lagt på is.

I børs­mel­din­gen skrev NEL at «H2Vs frem­gang med tan­ke på pro­sjekt­fi­nan­sie­rin­gen har va­ert be­gren­set», og at NEL der­for vil­le prio­ri­te­re and­re pro­sjek­ter. H2V

me­ner på sin side at pro­sjekt­fi­nan­sie­rin­gen har va­ert i or­den (se un­der­sak). – Over­tar dere nå der NEL slapp?

– Det­te er det sam­me fir­ma­et som NEL had­de en av­ta­le med, men du må spør­re H2V om hvor­for de har valgt å byt­te part­ner. Hva NEL har, el­ler har hatt, av av­ta­ler vet ikke vi, sier Espe­seth.

Po­ten­si­ell mil­li­ard­kon­trakt

Ramme­av­ta­len som ble inn­gått mel­lom NEL og H2V in­ne­bar i ut­gangs­punk­tet at NEL skul­le le­ve­re de­sign, byg­ging og ved­li­ke­hold av pro­duk­sjons­ut­styr for grønt hydro­gen. Pla­nen var at hydro­ge­net skul­le er­stat­te de­ler av na­tur­gas­sen i frans­ke rør­sys­te­mer, slik at C02-ut­slip­pet re­du­se­res.

I lik­het med Hydro­genPros kon­trakt, ut­gjor­de også NELs første­plan­lag­te le­ve­ran­se elek­tro­lyse­ka­pa­si­tet på 100 mega­watt (MW).

Kon­trakts­ver­di­en ble i NELs til­fel­le opp­gitt til 450 mil­lio­ner kro­ner, men med mu­lig­het for å po­ten­si­elt kun­ne bli verdt mer enn 3,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Kon­trak­ten ble ka­rak­te­ri­sert s omen pre­sti­sje­pro­sjekt, og som det størs­te in­du­stri­el­le kraft-til­gass-pro­sjek­tet noen­sin­ne.

– sunn øko­no­mi

Espe­seth er på sin side ikke be­kym­ret for H2Vs fi­nan­sie­rings­evne.

– Jeg har ikke lyst til å kom­men­te­re be­grun­nel­sen som ble gitt av NEL til at frem­gan­gen stan­set, men slik vi for­står det har H2V en sunn øko­no­mi, sier Espe­seth.

Fi­nans­avi­sen skrev i fe­bru­ar i fjor at Ter­je Mi­kal­sen, som er mest kjent fra ti­den i Norsk Data og Hafs­lund Nyco­med, had­de drop­pet pen-

Jeg har ikke lyst til å kom­men­te­re be­grun­nel­sen som ble gitt av NEL

rIcHard esPe­setH, HydrO­genPrO

sjo­nist­til­va­er­el­sen og brukt et tu­sen­talls ar­beids­ti­mer som ar­bei­den­de styre­for­mann i Hydro­genPro.

– Det blir man­ge sto­re mar­ke­der for grønt hydro­gen frem­over, men de fles­te har det til fel­les at det vil ta tid før det blir sto­re vo­lum, for ek­sem­pel at det byg­ges nok hydro­gen­drev­ne kjøre­tøy. H2V skal le­ve­re hydro­ge­net inn i det ek­sis­te­ren­de led­nings­net­tet og kan der­for sel­ge alt de kan pro­du­se­re med en gang, sier Mi­kal­sen.

Hydro­genPro ble star­tet i 2013 som et kon­su­lent­sel­skap, og har inn­gått et sam­ar­beid med ki­ne­sis­ke Tian­jin Hydro­gen Equip­ment om eks­klu­si­ve ret­tig­he­ter til å bru­ke ki­ne­ser­nes elek­tro­ly­sø­rer. In­klu­dert Mi­kal­sen og Espe­seth, tel­ler Hydro­genPro i dag seks an­sat­te, og så langt har de pro­duk­sjon og le­ve­ring av elek­tro­ly­sø­rer til tre pro­sjek­ter i Sve­ri­ge og Tysk­land, iføl­ge Espe­seth.

In­ten­sjons­av­ta­len med H2V er li­ke­vel sel­ska­pets de­si­dert størs­te.

Ven­ter med­vind for elek­tro­ly­se

Espe­seth me­ner det først og fremst er tra­di­sjo­nel­le gassel­ska­per som la­ger hydro­gen fra na­tur­gass som er sel­ska­pets størs­te kon­kur­ren­ter.

– Det er gassel­ska­pe­ne på den ene si­den, og elek­tro­ly­se- pro­du­sen­te­ne på den and­re. Jeg tror både vi, NEL og and­re ak­tø­rer in­nen elek­tro­ly­se kom­mer til å ha med­vind i sei­le­ne de kom­men­de åre­ne, sier han.

– Hva er den størs­te for­skjel­len på elek­tro­ly­sø­re­ne dere og NEL le­ve­rer?

– Den størs­te for­skjel­len er at vi har mo­der­ne elek­tro­ly­sø­rer som vil fun­ge­re godt med skif­ten­de kraft­til­før­sel. Det in­ne­ba­erer at vi kan bru­ke strøm fra vind- og sol­kraft, men det kan ikke NELs elek­tro­ly­sø­rer på No­tod­den, hev­der Espe­seth.

Foto: HaNs iVEr odENrud

FÅR STORKONTRAKT: Hydro­genPro-top­pe­ne richard Espe­seth (t.v.) og Hans Jörg Fell sto vegg-i-vegg med kon­kur­ren­ten NEL på hydro­gen­mes­sen Hydro­gen+Fu­el Cells North ame­rica på kon­gres­sen­te­ret Man­da­lay Bay i Las Ve­gas i fjor høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.