Høi­ness i bo­lig­trøb­bel

Kjø­per kun­ne ikke gjø­re opp Pri­sen kut­tet med 1,3 mil­lio­ner

Finansavisen - - TANGEN 100 I KRISTIANSAND - „„STEINAR GRINI steinar.grini@fi­nans­avi­sen.no

Bo­lig­kjø­pe­ren som kjøp­te luk­sus­lei­lig­he­ten til ad­vo­kat Mo­na Høi­ness i Kris­tian­sand klar­te ikke å be­ta­le, og nå har hun måt­tet dum­pe pri­sen to gan­ger.

Med sort­prik­ke­de pan­te­re på veg­gen, sort kjøk­ken og meng­der av gull­de­tal­jer, der­iblant gull­or­na­men­ter i sorte gulv­fli­ser, oser det både luk­sus og også ikke så rent lite Mo­na Høi­ness over hjørne­lei­lig­he­ten på Tan­gen i Kris­tian­sand.

Men det var lite luk­sus over kjø­pe­ren Privatmeg­le­ren i Kris­tian­sand klar­te å fiske frem for ad­vo­kat Høi­ness. Rik­tig­nok gikk alt i høyt tem­po. Eien­dom­men ble lagt ut for salg tid­lig i juli med en takst på 17,7 mil­lio­ner, og ble solgt etter kun to uker. Salgs­pri­sen var iden­tisk med taks­ten.

Men kjø­pe­ren klar­te ald­ri å be­ta­le. Der­med måt­te Høi­ness leg­ge ut eien­dom­men for salg på nytt.

Dum­pet i pris to gan­ger

Pro­ses­sen gikk fort, for al­le­re­de tid­lig i au­gust var eien­dom­men igjen lagt ut for salg – også den­ne gan­gen gjen­nom Pri­vat­ meg­le­ren Kris­tian­sand.

Pri­sen var ned­jus­tert litt – til 17,4 mil­lio­ner kro­ner.

Den­ne gan­gen gikk imid­ler­tid ikke pro­ses­sen like fort. Kjø­per­ne glim­ret med sitt fra­va­er.

– Jeg har over­ho­det in­gen kom­men­tar til sal­get av den lei­lig­he­ten, sier dag­lig le­der Svein Li­an ved Privatmeg­le­ren Kris­tian­sand til Fi­nans­avi­sen.

Det kan vi for­stå, for Høi­ness har valgt å byt­te ut Privatmeg­le­ren.

Nå er det Sørme­g­le­ren i Kris­tian­sand som har opp­dra­get med å sel­ge lei­lig­he­ten på 147 spek­ta­ku­la­ere kvad­rat­met­re. Og pri­sen – den er dum­pet for and­re gang – den­ne gang til 16,3 mil­lio­ner kro­ner.

Meg­ler Pål Birke­land er taus om his­to­rik­ken på lei­lig­hets­sal­get. Han be­kref­ter dog at det er Mo­na Høi­ness som er hans opp­drags­gi­ver.

Lei­lig­he­ten har ut­sikt både inn mot by­stran­da og båt­hav­nen samt rett syd mot Od­der­øya og syd­øst ut Øs­ter­ga­pet mel­lom Flekkerøya og Rand­øy.

Dek­nings­salg

Lei­lig­he­ten har hall, stor stue med gasspeis, to sove­rom og walk­in clo­set, to bad, kjøk­ken/all­rom og vaske­rom samt ga­ra­sje­plass.

Men luk­sus til tross, kjø­per­ne er ikke like im­po­nert, og Sørme­g­le­ren har måt­tet set­te ned pri­sen igjen i håp om å til­ trek­ke seg kjø­pe­re.

Mo­na Høi­ness be­tal­te selv 16,5 mil­lio­ner da hun kjøp­te den for snart tre år si­den. Hvis man leg­ger til om­kost­nin­ger både ved kjøp og salg, går hun føl­ge­lig på et so­lid tap hvis ikke Sørme­g­le­ren kla­rer å få til god bu­drun­de.

Hvor­vidt hun selv må ba­ere ta­pet, er imid­ler­tid usik­kert. Hvis hun kla­rer å gjø­re opp­rin­ne­lig kjø­per an­svar­lig for sitt

mang­len­de opp­gjør så snak­ker vi i rea­li­te­ten om et dek­nings­salg.

Og selv om Mo­na Høi­ness sva­rer hyg­ge­lig på Fi­nans­avi­sens hen­ven­del­se, er hun ikke vil­lig til å dele his­to­ri­en om lei­lig­hets­pro­ble­me­ne i Kris­tian­sand.

– Jeg øns­ker ikke å gi noen opp­lys­nin­ger om mine eien­de­ler til pres­sen i det hele tatt, sier Mo­na Høi­ness.

Foto: ntb scAn­pix

PRISKUTT: Ad­vo­kat Mo­na Høi­ness solg­te sin Kris­tian­sand­lei­lig­het lyn­raskt i som­mer­so­len, men kjø­pe­ren kun­ne ikke gjø­re opp, og i høst­mør­ket må hun kut­te pri­sen for å lok­ke frem kjø­pe­re.

Foto: privAtMeg­le­ren

IN­GEN MINIMALISME: Med mye gull og glit­ter oser det av luk­sus av hjørne­lei­lig­he­ten til Mo­na Høi­ness.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.