Kursfall for bane­leg­ger

Finansavisen - - REFINANSIERINGEN I FRED. OLSEN ENERGY - Fa

In­fra­struk­tur­sel­ska­pet NRC økte inn­tek­te­ne i tred­je kvar­tal, men lønn­som­he­ten falt blant an­net som føl­ge av ned­skriv­nin­ger i dat­ter­sel­ska­pet SBB i Sverige. NRC kjøp­te SBB i 2017, og det har ikke le­vert som for­ven­tet. Der­for er le­del­sen i SBB byt­tet ut og det er iverk­satt fle­re til­tak for å bed­re lønn­som­he­ten. Da kvar­tals­tal­le­ne ble lagt frem tirs­dag rea­ger­te mar­ke­det med å sen­de NRC-ak­sjen ned. Ved 12-ti­den tirs­dag var fal­let på 5,4 pro­sent.

I det nors­ke mar­ke­det mel­der sel­ska­pet om om­set­nings­vekst og bed­ret lønn­som­het. Ordre­bo­ken var på 3,4 mil­li­ar­der kro­ner ved ut­gan­gen av tred­je kvar­tal. Størs­te ei­er er in­ves­tor Jan Haude­mann-An­der­sen.

nrC Group

Drifts­inn­tek­ter Drifts­re­sul­tat Re­sul­tat før skatt Re­sul­tat etter skatt 851 30 26 32 776 89 88 67

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.