An­ty­der norsk rentek utt om to–tre år

Tror bo­lig­mar­ke­det kla­rer seg uten pris­fall

Finansavisen - - HANDELSBANKEN-PROGNOSER - „„ARE HARAM are.haram@fi­nans­avi­sen.no

Nor­ges Bank kla­rer bare å heve ren­ten mak­si­malt to gan­ger til, tror Han­dels­ban­ken. Der­et­ter lu­rer rente­kutt både i USA og Nor­ge.

Nor­ges Bank har i høst ruk­ket å kom­me i gang med sine rente­he­vin­ger. Dis­se blir det re­la­tivt snart slutt på, tror Han­dels­ban­ken Ca­pi­tal Mar­kets’ øko­no­mer. Nes­te høst he­ver Nor­ges Bank ren­ten for tred­je gang til 1,25 pro­sent, og så kom­mer ikke sty­rings­ren­ten høy­ere, tror sjef­øko­nom Ka­ri DueAnd­re­sen.

Og kan­skje stan­ser rente­he­vin­ge­ne enda tid­li­ge­re, selv om Due­And­re­sen tror at rente­ba­ne­ne fort­satt vil vise at Nor­ges Bank sik­ter mot høy­ere ren­ter også etter å ha nådd 1,25 pro­sent.

– Men vi tror at de vil sky­ve på an­non­ser­te he­vin­ger, slik at rente­ba­nen grad­vis blir fla­te­re og fla­te­re.

Rente­kutt nes­te?

– De sva­ke ut­sik­te­ne du ser skul­le vel egent­lig til­si rente­kutt fra Nor­ges Banks side?

– Ja, men det er uten­for vår ho­ri­sont. Det kan også va­ere at Nor­ges Bank bare hol­der på da­gens 0,75 pro­sent og hel­ler sky­ver på var­se­let om rente­opp­gang, slik de gjor­de gjen­nom 2016 og 2017.

Hoved­grun­ne­ne til at Han­dels­ban­ken tror på en klart la­ve­re rente­topp er tro­en på en klart la­ve­re lønns­vekst enn Nor­ges Bank ven­ter og et klart in­ter­na­sjo­nalt om­slag ned­over fra slut­ten av nes­te år. I om­sla­get er det USA som le­der an. Tre fak­to­rer for­kla­rer det for­ven­te­de ame­ri­kans­ke om­sla­get: Do­nald Trump blir tvun­get til en ve­sent­lig stram­me­re fi­nans­po­li­tikk, sen­tral­ban­ken Fed fort­set­ter med sine rente­he­vin­ger til om­sla­get mel­der seg og det ame­ri­kans­ke ar­beids­mar­ke­det har snart ikke mer å gå på.

– Er dere blitt mer sik­re på at ame­ri­kansk øko­no­mi vil snu ned­over?

– På helt kort sikt har vi tatt ame­ri­kansk vekst litt opp, men vi tror fort­satt at om­sla­get kom­mer, og av de sam­me grun­ne­ne som vi trod­de på i april, sier Due­And­re­sen.

– Og vi had­de ikke reg­net inn like sterk ef­fekt av at fi­nans­po­li­tik­ken gir mind­re sti­mu­lans sist.

– Ikke re­se­sjon

– «Ned­gangs­kon­junk­tur», alt­så, ikke bare et mo­de­rat vekst­fall?

– Vi har ikke et di­rek­te BNP­fall i pro­gno­se­ne, og ser ikke en re­se­sjon i vår pro­gnose­ho­ri­sont.

– Hvis det går så dår­lig i ame­ri­kansk øko­no­mi, hvor len­ge vil Fed fort­set­te å heve ren­ten?

– Vi tror på to Fed­he­vin­ger nes­te år, litt mind­re enn «dot­plot­tet» in­di­ke­rer, sier Due­And­re­sen.

– Og så tror vi på rente­kutt i 2020. Fed vil stram­me til mind­re enn de sig­na­li­se­rer nå, men nok til at det bi­drar til om­sla­get.

Svak bo­lig­pris­vekst

– Vi har høy bo­lig­byg­ging, ren­te­ne er tro­lig på vei opp og en glo­bal opp­brem­sing lu­rer like rundt hjør­net. Hvor­for skul­le da bo­lig­pri­se­ne sti­ge mo­de­rat vi­de­re, slik du ven­ter?

– På kort sikt er bo­lig­byg­gin­gen høy, men igang­set­tin­gen er al­le­re­de ty­de­lig på vei ned. Li­ke­vel er det ned­si­de­ri­si­ko på kort sikt, med­gir Due­And­re­sen.

– Men vi ven­ter klar inn­tekts­vekst for hus­hold­nin­ge­ne, selv med økte ren­ter, og det gjør at hus­hold­nin­ge­ne kan ta unna til­bu­det av nye bo­li­ger.

Han­dels­ban­ken tror på po­si­tiv bo­lig­pris­vekst gjen­nom hele 2019 på mel­lom 1,7 og 2,5 pro­sent.

Norsk le­dig­het vil tro­lig fal­le yt­ter­li­ge­re, men Han­dels­ban­ken tror det fort­satt er ubruk­te ar­beids­kraft­re­ser­ver. Dess­uten lig­ger det an til pro­duk­ti­vi­tets­for­bed­rin­ger, ikke minst i le­ve­ran­dør­in­du­stri­en, som også bi­drar til å hol­de lønns­veks­ten nede.

Han­dels­kon­flik­ten

I pro­gno­se­ne gjen­nom­fø­rer Han­dels­ban­ken også en ana­ly­se av hvor­dan norsk øko­no­mi vil­le blitt ram­met om han­dels­konf lik­ten til­spis­set seg klart. I og med at Nor­ge har ne­ga­tiv han­dels­ba­lan­se mot USA, reg­ner makro­øko­nom Half­ dan Gran­gård ikke med at Nor­ge blir ut­satt for egne sank­sjo­ner. Iso­lert sett gjør det at nors­ke va­rer blir mer kon­kur­ranse­dyk­ti­ge målt mot va­rer fra land som er i di­rek­te han­dels­kon­flikt med USA. Den­ne ef­fek­ten er imid­ler­tid mye mind­re enn det ne­ga­ti­ve dra­get ved at våre vik­tigs­te eks­port­mar­ke­der får svek­ket øko­no­mi.

Om all toll per­ma­nent he­ves til 10 pro­sent, er det der­for nok til å svek­ke norsk BNP med rundt 0,5 pro­sent, mens eks­por­ten fal­ler noe mer og pri­va­te in­ves­te­rin­ger fal­ler med 1,5 pro­sent.

Foto: Are HArAM

Kjø­lig om­slag: Nes­te år star­ter sterkt i Nor­ge, men mot slut­ten av året mel­der in­ter­na­sjo­nal mot­vind seg, iføl­ge sjef­øko­nom Ka­ri Due­And­re­sen i Han­dels­ban­ken Ca­pi­tal Mar­kets.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.