BAK­gRuNN

Finansavisen - - EKS-PARETOTOPPER I OSLO TINGRETT -

Tid­li­ge­re Pareto-meg­ler Kje­til Sjur­sen, tid­li­ge­re cor­po­rate-sjef Pet­ter Drage­sund i sam­me sel­skap og kon­su­lent Jan Vest­rum er til­talt for grovt un­der­slag av inn­til 188 mil­lio­ner kro­ner, grov utro­skap og mar­keds­ma­ni­pu­la­sjon.

Øko­krim har bedt om 2,5 års feng­sel for Sjur­sen og Drage­sund, og en til­leggs­straff på 1,5 år for Vest­rum som al­le­re­de so­ner en kor­rup­sjons­dom. I til­legg kom­mer er­stat­ning på na­er 346 mil­lio­ner kro­ner.

De me­ner de tre til­bake­holdt in­for­ma­sjon om at rus­sis­ke Se­verstal var re­ell kjø­per av en ak­sje­post på 10 pro­sent i Crew Gold i mars 2010. Kjø­pet vil­le egent­lig ut­løst en pris­ga­ran­ti over­for tid­li­ge­re sel­ge­re.

På det­te tids­punk­tet var Pareto en­ga­sjert av Se­verstal i et for­søk på å kjø­pe gull­sel­ska­pet, mens Vest­rum var kon­su­lent for både Pareto og Se­verstal.

Øko­krim gjen­nom­før­te en raz­zia i Pa­re­tos lo­ka­ler høs­ten 2014. I mai 2017 ble det tatt ut til­ta­le mot Sjur­sen, Drage­sund og Vest­rum. In­gen av dem er­kjen­ner straff­skyld.

Det er satt av åtte uker til retts­sa­ken i Oslo ting­rett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.