E-si­gA­RET­TER

Finansavisen - - EMISJON I NORDIC LIGHT - KiL­DE: FoLKE­HELsE­iN­sti­tut­tEt, HELsEDirAKtorAtEt

Opp­fun­net og pa­ten­tert som røyke­sub­sti­tutt i Kina i 2003.

Ble til­gjen­ge­lig på mar­ke­det i 2006. Hele EU åp­net for salg og dis­tri­bu­sjon i 2016.

Inne­hol­der bat­teri­dre­vet varme­ele­ment som ak­ti­ve­res auto­ma­tisk el­ler ma­nu­elt ved inn­ån­ding.

Ele­men­tet var­mer en ni­ko­tin­hol­dig el­ler ni­ko­tin­fri ves­ke, ofte kal e-juice el­ler e-va­eske, som ho­ved­sa­ke­lig be­står av pro­py­leng­lu­kol, ve­ge­ta­bilsk gly­se­rol og øns­ket smaks­til­set­ning. „„Dam­pen som dan­nes in­ha­le­res, og ni­ko­ti­nen tas opp i krop­pen via slim­hin­ner i munn og svelg. Utån­det damt, aero­sol, min­ner ut­se­ende­mes­sig om røy­ken fra si­ga­ret­ter. „„Bru­ke­ren kan selv vel­ge ni­ko­tin­inn­hol­det, og så­le­des trap­pe ned inn­ta­ket av det av­hen­gig­hets­dan­nen­de stof­fet.

Stor­tin­get ved­tok i de­sem­ber 2016 å opp­he­ve for­bu­det mot salg av e-si­ga­ret­ter med ni­ko­tin. End­rin­ge­ne vil tro­lig tre i kraft i lø­pet av 2019. „„Frem til ikraft­tre­del­se vil det fort­satt va­ere for­budt å pro­du­se­re, im­por­te­re og om­set­te e-si­ga­ret­ter og e-va­eske/e-juice med ni­ko­tin i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.