Ol­jen er som Lot­to

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Olje­pri­sen har va­ert på vi­ken­de

front de sis­te uke­ne, og i skri­ven­de øye­blikk lig­ger lett­ol­jen (WTI) på 62,85 dol­lar pr. fat og Brent-ol­jen på 72,81 dol­lar pr. fat. Brent-ol­jen har gått rett ned etter at pri­sen nåd­de midt­en av 80-tal­let. Man­ge ana­ly­ti­ke­re sa at olje­pri­sen raskt vil­le nå både 90 og 100 dol­lar, til og med 120 dol­lar pr. fat, mens få el­ler in­gen spåd­de det ras­ke pris­fal­let.

Olje­pri­sen er av­gjø­ren­de for

AS Nor­ge, i form av skatte­inn­tek­ter fra hele olje- og gass­in­du­stri­en og inn­tek­ter fra sta­tens di­rek­te ei­er­an­de­ler i nord­sjø­fel­te­ne, og vel­dig man­ge av sel­ska­pe­ne på Oslo Børs er kor­re­lert med olje­pri­sen. Fal­ler pri­sen, som nå, slår det ofte ne­ga­tivt ut for Equi­nor og Aker BP, og det gir ofte et press på hele olje­ser­vice­sek­to­ren.

Fal­ler olje­pri­sen enda mer, slår det ut for in­ves­te­rin­ge­ne ge­ne­relt in­nen olje og gass, og da på­vir­kes det sam­le­de in­ves­te­rings­ni­vå­et i norsk øko­no­mi (som man nå me­ner skal kraf­tig opp i 2019).

In­ves­to­re­ne har også en jobb

å gjø­re for å fin­ne hvil­ke sek­to­rer og sel­ska­per som ram­mes av høye olje­pri­ser (for ek­sem­pel Nor­we­gi­an), og hvil­ke som tje­ner godt på pris­fall.

In­ves­to­re­ne må ha kjenn­skap til, og del­vis for­stå, pro­duk­sjo­nen av olje i Nor­ge, Russ­land, Iran, Irak, Saudi-Ara­bia, Ve­ne­zu­e­la og Ni­ge­ria, for å nev­ne noe, og sam­ti­dig skal man for­stå etter­spør­sels­bil­det og de pris­dri­ven­de kom­po­nen­te­ne (høy­ere in­ter­na­sjo­nal vekst, bil­salg).

Det hol­der len­ge å vite at etter­spør­se­len sti­ger jevnt og trutt hele ti­den (rundt 100 mil­lio­ner fat pr. dag nå). Pro­ble­met er til­buds­si­den, og her er det den nye geopo­li­tis­ke ver­den, med pre­si­dent Do­nald Trump i fø­rer­se­tet, som har bragt inn ny usik­ker­het og ri­si­ko.

I lang tid har Trump sagt

at Iran, når sank­sjo­ne­ne mot lan­det gjen­inn­fø­res, vil få pro­ble­mer med sin eks­port av olje for­di USA vil straf­fe alle kjø­pe­re av iransk olje, og tro­lig var det­te en av år­sa­ke­ne til den ster­ke øk­nin­gen i olje­pri­sen. Men Trump er ikke Trump for in­gen­ting. For­le­den kom mel­din­gen fra USA om at åtte land fort­satt kan kjø­pe olje fra Iran uten sank­sjo­ner og straff. Blant dis­se lan­de­ne er sto­re kjø­pe­re som Kina, In­dia, Ja­pan og SørKorea. Der­med ten­der­te olje­pri­sen ned­over igjen. Til­buds­si­den an­tas å øke.

Før val­get i USA i går

ble det spe­ku­lert i at Trump har pres­set på i alle olje­pro­du­se­ren­de land for å få pro­duk­sjo­nen opp, for å få ben­sin­pri­sen i USA ned, men det­te har vi hørt lite om un­der valg­kamp­inn­spur­ten. Men ben­sin­pri­sen i USA har i det mins­te ikke gått opp.

Unn­ta­ket for de åtte lan­de­ne som fort­satt kan kjø­pe olje i Iran, gjel­der bare i 180 da­ger.

Det be­tyr at ana­ly­ti­ke­re, in­ves­to­rer og olje­kjø­pe­re (olje­sel­ge­re) fort­satt har man­ge usik­ker­hets­mo­men­ter å ta hen­syn til. Vil unn­ta­ke­ne bli for­len­get om et halvt år, el­ler vil til­buds­si­den bli stru­pet?

Det er en form for Lot­to, og man skal va­ere god for vin­ne med sine pro­gno­ser for olje­pri­ser og pro­du­sert vo­lum. Trump kan man ikke sto­le på.

Det er en form for Lot­to

FOTO: NTb sCAN­pIx

USAs pre­si­dent Do­nald Trump.

TrYg­ve Heg­nar AN­SVAR­LIG REDAKTØR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.