Vil grans­ke om lån­gi­ver står bak ak­sje­kol­laps

IT: La­vo.tv, In­duct og Ele­ment har kol­lap­set i kurs. Alle har dø­de­li­ge lån fra Alpha Blue Ocean. In­duct har al­le­re­de gått til krig, og nå vil La­vo grans­ke om de­res kursfall er rig­get.

Finansavisen - - LAVO.TV VIL GRANSKE KURSFALLET - „„STEINAR GRINI steinar.grini@fi­nans­avi­sen.no

Mer­kur Mar­ket-no­ter­te La­vo.tv, som dri­ver med livestre­am­ing av vi­deo, meld­te i går at ak­sje­kurs­ut­vik­lin­gen ikke gjen­spei­let ut­vik­lin­gen i sel­ska­pet el­ler den øko­no­mis­ke stil­lin­gen, og at sty­ret had­de be­slut­tet å se na­er­me­re på år­sa­ke­ne til det­te.

Det La­vo.tv og grün­der Tom Ro­ger Sok­ki men­te, var å sjek­ke om lån­gi­ver Alpha Blue Ocean på en ulov­lig måte har bi­dratt til kol­lap­sen i ak­sje­kur­sen. En me­get al­vor­lig be­skyld­ning, men La­vo.tv er ikke ale­ne.

Fre­dag ryk­ket In­duct ut med en til­sva­ren­de mel­ding. Men der La­vo.tv fore­lø­pig har valgt å va­ere va­ge, var In­duct åpne på at de men­te Alpha Blue Ocean had­de brutt norsk lov.

Selv­mords­lån

Sok­ki av­slø­rer over­for Fi­nans­avi­sen at Alpha Blue Ocean er sel­ska­pet grans­kin­gen også i La­vo.tv hand­ler om.

– Vi har en låne­fi­nan­sie­ring fra Alpha Blue Ocean der de kan kon­ver­te­re ak­sjer og få teg­nings­ret­ter i til­legg, sier Sok­ki.

Lå­net har en ram­me på 30 mil­lio­ner, hvor­av 7 mil­lio­ner kro­ner hit­til er truk­ket gjen­nom tre tran­sjer. Lå­net kan kon­ver­te­res til ak­sjer ba­sert på den til en­hver tids rå­den­de børs­kur­sen be­reg­net gjen­nom et vek­tet gjen­nom­snitt for

de 30 se­nes­te da­ge­ne.

Teg­nings­ret­te­ne kan ut­øves til kur­sen på tids­punk­tet der hver låne­tran­sje ble truk­ket.

Det be­tyr at jo mer La­vo­ak­sjen fal­ler i kurs, jo stør­re ei­er­an­del får Alpha Blue Ocean-in­ves­to­re­ne i La­vo.tv.

Det in­ne­ba­erer at der Alpha Blue Ocean-in­ves­to­re­ne i ut­gangs­punk­tet skul­le ha rett til å kon­ver­te­re lå­net på 7 mil­lio­ner kro­ner til 2,6 mil­lio­ner La­vo-ak­sjer hvis kur­sen på no­te­rings­tids­punk­tet skul­le leg­ges til grunn, snak­ket vi man­dag om et an­tall på hele 14 mil­lio­ner ak­sjer, mens det i dag er ut­stedt 30 mil­lio­ner ak­sjer i sel­ska­pet.

– Had­de lite er­fa­ring

– Vi had­de lite er­fa­ring med den­ne ty­pen lån, men så his­to­rik­ken fra Ele­ment, og da så det ut til å va­ere en vel­dig god fi­nan­sie­rings­mo­dell.

Men ved fal­len­de kurs har den en helt an­nen ef­fekt, inn­røm­mer Sok­ki.

– Det er en døds­fel­le. Ang­rer du?

– Jeg ten­ker at vi for­søk­te å fi­nan­siere oss, og da var det den­ne fi­nan­sie­rin­gen som kom på bor­det.

– Lå­net har hjul­pet sel­ska­pet til å bli et at­trak­tivt sel­skap i dag, men det som slår oss, og som vi vil un­der­sø­ke, er at det er på­fal­len­de at ak­sjen har falt så mye.

Mens La­vo-kur­sen har falt fra en no­te­rings­kurs på 2,70 til man­da­gens kurs på 0,50, har In­duct falt fra na­er 20 kro­ner i 2017 til 6 kro­ner nå. Ele­ment steg først vold­somt i 2017 og inn i 2018, men har si­den kol­lap­set til 1,70 kro­ner fra et nivå på over 5 kro­ner tid­li­ge­re i år.

Hå­per på Børsen

In­duct rap­por­ter­te fre­dag at de

had­de bedt Alpha Blue Ocean om opp­lys­nin­ger, men at de var blitt nek­tet dis­se. In­duct svarte med å nek­te kon­ver­te­ring av lån til ak­sjer, hvor­på Alpha Blue Ocean svarte med å ter­mi­ne­re låne­av­ta­len.

– Vi igang­set­ter nå et ar­beid med å kart­leg­ge hen­del­ses­for­lø­pet som en del av en an­svar­lig opp­føl­ging etter at vi ble no­tert på Oslo Børs.

– Mis­ten­ker dere noe ulov­lig?

– Vi har lagt mer­ke til at kur­sen har gått slik den har gjort. Vi har ikke in­for­ma­sjon som skul­le til­si en slik ut­vik­ling. I ste­det for å spe­ku­le­re, prø­ver vi å av­dek­ke hva som har skjedd. Dess­uten er vi no­tert på Oslo Børs, som er en av de flin­kes­te i Euro­pa på å av­dek­ke sli­ke for­hold, sier Sok­ki.

Oslo Børs har fore­lø­pig ikke gjort noe utad i sa­ken. Deri­mot ila de fre­dag Si­no Agro Food en børs­bot på 700.000 kro­ner for ikke å ha in­for­mert om en kon­struk­sjon som ga til­sva­ren­de ef­fekt.

Øystein og Tor­stein Tven­ge var La­vo-ak­sjo­na­erer ved børs­no­te­rin­gen, men har solgt seg ut. Beg­ge Tven­ge­ne er fort­satt ak­sjo­na­erer i In­duct.

Børsen gransker

– Vi har fått noen be­kym­rings­mel­din­ger fra In­duct, så vi kom­mer til å se na­er­me­re på han­dels­møns­te­ret

rundt kon­ver­te­rin­gen av lån til ak­sjer, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Geir Ha­rald Aase ved Oslo Børs.

Han be­kref­ter at de nå også vil gjø­re til­sva­ren­de un­der­sø­kel­ser i La­vo.

– Vi ser også på han­del i La­vo. Men sam­ti­dig er det­te noe vi gjør ru­tine­mes­sig der vi ser på møns­ter i han­del ved sli­ke hen­del­ser, sier Aase.

Alpha Blue Ocean-grün­der Pier­re Van­nine­u­se har tid­li­ge­re ut­talt at det er sva­ert man­ge flin­ke og til­lit­vek­ken­de men­nes­ker i Nor­ge, og send­te føl­gen­de mel­ding:

«Alpha Blue Ocean kan ikke for­hol­de seg til udo­ku­men­ter­te og grovt feil­ak­ti­ge an­kla­ger. Vi har en lang­sik­tig ho­ri­sont i alle mar­ke­de­ne vi er til ste­de i, og føl­ger all­tid lo­ka­le lo­ver og re­gu­le­rin­ger, i til­legg til vårt eget etis­ke re­gel­verk».

Ele­ment-sjef Ceci­lie Grue skri­ver:

«Vi re­gist­rer­te mel­din­gen til In­duct, føl­ger tett med og gjør ge­ne­relt re­gel­mes­si­ge un­der­sø­kel­ser i ak­sje­om­set­nin­gen i sel­ska­pet. An­gå­en­de Alpha Blue Ocean inn­gikk vi den 30. au­gust en av­ta­le om at de mak­si­malt skal stå for 10 pro­sent av salgs­vo­lu­met pr. dag for å be­gren­se de­res på­virk­nings­mu­lig­het på kur­sen».

FOtO: IVáN kVEr­mE

UNG FINANSmANN: 27 år gam­le Pier­re Van­nine­u­se står bak Alpha Blue Ocean, som har fi­nan­siert Ele­ment, In­duct og La­vo.tv i Nor­ge.

FOtO: EI­VINd YGGEsEtH

BØRSEN GRANSKER: Geir Ha­rald Aase, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef ved Oslo Børs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.