– Re­ak­sjo­nen på 14% er i mes­te la­get

– Det skuffer nok mar­ke­det at vo­lum­guid­in­gen for 2019 kom inn 10 pro­sent un­der for­vent­nin­ge­ne, sier Carl-Emil Kjølås Jo­hann­es­sen i Pareto.

Finansavisen - - BAKKAFROST 3. KVARTAL - „„NINA SKALLEBERG nina.skalleberg@fi­nans­avi­sen.no

Et skuffet mar­ked straf­fet Norway Royal Sal­mon hardt på Oslo Børs tirs­dag. Ak­sjen falt raskt over 12 pro­sent på Oslo Børs rett etter kvar­tals­re­sul­ta­tet ble lagt frem, og end­te til slutt ned over 14 pro­sent til 214 kro­ner.

– Det som skuffer mar­ke­det er nok at vo­lum­guid­in­gen for 2019 kom inn 10 pro­sent un­der for­vent­nin­ge­ne, og es­ti­ma­te­ne for 2019 skal der­med fort ned med 10 pro­sent, opp­ly­ser Kjølås Jo­hann­es­sen.

Iføl­ge fle­re ana­ly­ti­ke­re ras­te Norway Royal Sal­mon på lavt slakte­vo­lum og høy­ere kost­na­der. Sel­ska­pet rap­por­ter­te et jus­tert drifts­re­sul­tat på 35 mil­lio­ner kro­ner i kvar­ta­let, mot et kon­sen­sus

blant ana­ly­ti­ker­ne på 43 mil­lio­ner kro­ner.

Straf­fes for hardt

Til tross for noe la­ve­re slakte­vo­lum i tred­je kvar­tal, gjen­tar sel­ska­pet li­ke­vel sin vo­lum­guid­ing for 2018 på 36.000 tonn for året som hel­het. Sel­ska­pet guid­er et slakte­vo­lum på 40.000 tonn for 2019, mot et kon­sen­sus blant ana­ly­ti­ker­ne på 44.000 tonn.

– På leng­re sikt ven­ter vi mind­re end­rin­ger, og sel­ska­pet gjen­tar sitt lang­sik­ti­ge vo­lum mål på 70.000 tonn. Jeg sy­nes der­med re­ak­sjo­nen på 12 pro­sent er i mes­te la­get ba­sert på da­gens rap­port, ut­tal­te Kjølås Jo­hann­es­sen da ak­sjen frem­de­les var 12 pro­sent ned for da­gen.

Kjøps­an­be­fa­ling

Pareto be­hol­der sin kjøps­an­be­fa­ling på Norway Royal Sal­mon med kurs­mål 260 kro­ner. Blant 12 ana­ly­ti­ke­re har fem ana­ly­ti­ke­re hol­d­an­be­fa­ling og syv ana­ly­ti­ke­re har kjøps­an­be­fa­ling på ak­sjen.

FOtO: PaRetO

SVAKeRe GUiDinG: ana­ly­ti­ker car­le­mil Kjølås Jo­hann­es­sen i Pareto.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.