Tysk­land sier ja til TTS-sal­get

Tys­ke kon­kur­ranse­myn­dig­he­ter god­kjen­ner MacGre­gors over­ta­gel­se av TTS Group.

Finansavisen - - NORDIC NANOVECTOR 3. KVARTAL - „„BJØRN SEGRov bjorn.segrov@fi­nans­avi­sen.no

TTS Group opp­ly­ser at trans­ak­sjo­nen sel­ska­pet meld­te om i vin­ter med MacGre­gor nå er god­kjent av tys­ke kon­kur­ranse­myn­dig­he­ter.

Det børs­no­ter­te sel­ska­pet i Ber­gen av­ven­ter til­sva­ren­de god­kjen­nel­ser fra Kina og SørKorea.

Det var i fe­bru­ar det ble inn­gått en av­ta­le om salg av meste­par­ten av virk­som­he­ten i TTS

Group til MacGre­gor, et dat­ter­sel­skap av fins­ke Car­go­tec.

Pri­sen ble av­talt til 840 mil­lio­ner kro­ner ba­sert på en­ter­pri­se va­lue.

Tok leng­re tid

Sist vin­ter sa TTS-sje­fen To­ril Ei­de­svik at hun reg­net med at sal­get vil­le bli gjen­nom­ført in­nen tred­je kvar­tal. Men slik gikk det ikke.

«Pro­ses­sen med å inn­hen­te nød­ven­di­ge god­kjen­nel­ser fra kon­kur­ranse­myn­dig­he­te­ne har vist seg å ta noe leng­re tid enn vi trod­de. Vi har ikke fått noen sig­na­ler om at han­de­len ikke god­kjen­nes, men saks­be­hand­lin­gen kre­ver mer tid enn vi la til grunn», sa Ei­de­svik til Fi­nans­avi­sen 18. sep­tem­ber.

Det er tid­li­ge­re an­slått at sal­get kan ut­lø­se et netto­opp­gjør på 7 kro­ner pr. TTS-ak­sje. En be­ty­de­lig del av det­te vil bli fore­slått ut­be­talt som ut­byt­te til ak­sjo­na­ere­ne. TTS Group har cir­ka 930 an­sat­te i Nor­ge og ut­lan­det. Etter at alle for­ma­li­te­te­ne er på plass og MacGre­gor overtar meste­par­ten av inn­ma­ten i TTS Group.

opp 55,24 pro­sent

Hoved­pro­duk­te­ne be­står av et vidt spek­ter av last­hånd­te­rings­ut­styr og off­shore kra­ner, roll on-/roll off-løs­nin­ger til skip, luke­deks­ler, vin­sjer og ser­vice knyt­tet til dis­se. Sel­ska­pets ser­vice­del

in­klu­de­rer re­serve­de­ler, ved­li­ke­hold, in­spek­sjo­ner, mo­der­ni­se­rin­ger, om­byg­gin­ger og kurs­virk­som­het.

Tirs­dag for­mid­dag ble TTS-ak­sjen hand­let til 6,52 kro­ner, som gir sel­ska­pet en børs­ver­di på 567 mil­lio­ner kro­ner. Det sis­te året er ak­sjen opp 55,24 pro­sent.

FoTo: NTB sCAN­pix

HÅPET PÅ oK: TTs Groups adm. di­rek­tør To­ril Ei­de­svik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.