Low­ell har be­gynt å vokse

Kon­trakt med blant an­net Syke­hus­inn­kjøp in­ne­ba­erer at Low­ells kre­ditt­por­te­føl­je har økt med 13 pro­sent si­den i som­mer.

Finansavisen - - KAPRET SYKEHUSINNKJØP - „„JONE FRAFJORD jone.frafjord@fi­nans­avi­sen.no

I slut­ten av juni lo­vet End­re Sol­vin-Witzø minst en dob­ling av den nors­ke ak­ti­vi­te­ten i in­kasso­sel­ska­pet Low­ell in­nen tre år.

Drøye fire må­ne­der se­ne­re har por­te­føl­jen økt fra rundt 5,2 mil­li­ar­der til 5,85 mil­li­ar­der kro­ner, en opp­gang på 13 pro­sent.

– Veks­ten er be­ty­de­lig in­nen­for både for­valt­ning for kun­der og for­valt­ning av por­te­føl­jer vi selv ei­er. For oss er det et po­eng å vokse på beg­ge om­rå­der, sier Sol­vin-Witzø.

I som­mer var dis­se om­rå­de­nes re­spek­ti­ve an­de­ler hen­holds­vis 60 pro­sent og 40 pro­sent, mens veks­ten si­den har va­ert rundt 50/50, iføl­ge Sol­vin-Witzø.

– Vi kan bru­ke inn­sikt fra egne por­te­føl­jer til ope­ra­sjo­nel­le for­bed­rin­ger og ska­pe løs­nin­ger som er gode for oss som kre­di­tor og kun­de­ne, sier han.

Med «kun­de­ne» me­ner han her skyld­ner­ne.

Fu­sjon og ut­skil­lel­se

Low­ell er et en­gelsk-tysk kon­sern som tid­li­ge­re i år kjøp­te Lindorffs virk­som­het i Sverige, Dan­mark, Fin­land og Est­land, samt In­trum Jus­ti­tias virk­som­het i Nor­ge. EUs kon­kur­ranse­myn­dig­he­ter nek­tet dis­se om­rå­de­ne å va­ere med da kon­kur­ren­te­ne Lindorff og In­trum Jus­ti­tia slo seg sam­men og dan­net In­trum.

– Vi står ster­ke­re nå enn da vi var en del av In­trum, sier Sol­vinWitzø.

– Vi har et stør­re fot­av­trykk. For de kun­de­ne som har ak­ti­vi­tet uten­for Nor­den er det vel­dig ver­di­fullt å bru­ke et sel­skap som kan va­ere med hele vei­en.

Low­ell har sa­er­lig vokst gjen­nom ana­ly­se av data, iføl­ge Sol­vin-Witzø.

Dri­ver inn egen­an­de­ler

Low­ell har si­den i som­mer inn­gått kon­trakt med Syke­hus­inn­kjøp, som gjen­nom­fø­rer inn­kjø­pe­ne av va­rer og tje­nes­ter for de sto­re helse­fore­ta­ke­ne, og ni and­re kon­trak­ter. Kon­trak­ten med Syke­hus­inn­kjøp er iføl­ge Low­ell en av de vik­tigs­te og størs­te i bran­sjen i år.

– Det som er spe­si­elt med den kon­trak­ten er fo­ku­set på kva­li­tet, sier Sol­vin-Witzø.

– Det er stren­ge krav til ef­fek­ti­vi­tet. Mål­set­nin­gen er at ef­fek­ti­vi­tet i kre­ditt­opp­føl­gin­gen skal kom­me skyld­ner­ne til gode.

Be­lø­pe­ne det er snakk om her er ty­pisk egen­an­de­ler, men det kan også dreie seg om opp­gjør med for­sik­rings­sel­ska­per.

– Det­te er men­nes­ker som er i en kre­ven­de si­tua­sjon, så be­last­nin­gen må va­ere minst mu­lig, sier Sol­vin-Witzø om in­kasso­opp­føl­gin­gen.

Ge­ne­relt me­ner han at skyl-

der­ne har en vel­dig sterk vil­je til å gjø­re opp for seg.

– Så kan ka­pa­si­te­ten til å gjø­re det va­riere over tid. Vi har en leng­re tids­ho­ri­sont enn de som yter kre­ditt har.

– Hvor lang ho­ri­sont?

– Vi har gjer­ne en ho­ri­sont på 15 år, sier Sol­vin-Witzø.

– Bran­sjen har en funk­sjon for­di rente­kost­na­den, hvis det ikke var kre­di­tor­be­skyt­tel­se, vil­le va­ert så høy at man­ge ikke vil­le kun­net få lån.

Foto: JonE FraFJord

VOKSER: End­re Sol­vin-Witzø og Low­ells kre­ditt­por­te­føl­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.