Frak­ter fle­re bi­ler fra Ki­na til USA

Trus­le­ne om han­dels­krig mel­lom USA og Ki­na har så langt gitt stør­re frakt­vo­lu­mer og økte inn­tek­ter for Wal­le­ni­us Wilhelmsen.

Finansavisen - - AKTUELL - „„BJØRN SEGROV bjorn.segrov@fi­nans­avi­sen.no

– Vi mer­ker at det er øken­de im­port av nye bi­ler fra Ki­na og and­re bil­pro­du­se­ren­de land til Nord-Ame­ri­ka. Det er jo po­si­tivt for oss. No­en ne­ga­ti­ve ef­fek­ter av al­le mel­din­ge­ne om økte toll­sat­ser og en mu­lig han­dels­krig mel­lom USA og land som eks­por­te­rer dit har vi ikke mer­ket til nå.

Det sier Wal­le­ni­us Wilhelmsen-sje­fen Craig Ja­si­en­ski, som li­ke­vel på­pe­ker at mar­keds­ut­sik­te­ne er blitt mer usik­re som føl­ge av ri­si­ko­en for økte han­dels­bar­rie­rer.

– Så pre­si­dent Do­nald Trump har fak­tisk gjort en god jobb for dere?

– Vi vet jo ikke hvor­dan det blir. Det vi har sett så langt er opp­lagt en po­si­sjo­ne­ring fra bil­pro­du­sen­ter som har fun­net det for­nuf­tig å eks­por­te­re mest mu­lig til Ame­ri­ka nå i til­fel­le det inn­fø­res im­port­re­strik­sjo­ner og toll­sat­ser som gjør at ny­bil­pri­se­ne vil øke. Men usik­ker­he­ten det­te har skapt er ikke po­si­tivt hver­ken for oss el­ler ver­dens­øko­no­mi­en, sier han.

Har spart 120 mill. dol­lar

Ja­si­en­ski fikk job­ben som topp­sjef da Wilhelmsen og Wal­le­ni­us be­slut­tet å fu­sjo­ne­re sine bil­skips- og lo­gis­tikk­ak­ti­vi­te­ter i børs­no­ter­te Wal­le­ni­us Wilhelmsen.

I den­ne pe­rio­den har ak­sjen mer enn tre­dob­let seg i ver­di til topp­kur­sen 66,20 kro­ner i vin­ter. For få da­ger si­den var ak­sjen nede i 27,70 kro­ner, et verdi­fall for ei­er­ne på over 16 mil­li­ar­der kro­ner.

Men etter re­sul­tat­pre­sen­ta­sjo­nen ons­dag pek­te pi­le­ne opp igjen på Oslo Børs. På for­mid­da­gen var bil­skips- og lo­gis­tikk­sel­skaps­ak­sjen opp 11,1 pro­sent til 33 kro­ner.

– Vi le­ve­rer tross alt bruk­ba­re re­sul­ta­ter og tje­ner fort­satt pen­ger i et vans­ke­lig mar­ked der frakt­ra­te­ne har va­ert un­der press, bun­kers­pri­se­ne sti­ger og bil­vo­lu­me­ne har svingt en­del. Ra­te­ne – det vi får be­talt for å trans­por­te­re bi­ler og and­re rul­len­de las­ter – er på de la­ves­te ni­vå­ene på ti år, sier Ja­si­en­ski.

Skal le­ve­re

– Hva sier du til ak­sjo­na­ere­ne?

– Etter sam­men­slå­in­gen av Wal­le­ni­us’ og Wil­helm­sens bil­skips­virk­som­het har vi tatt ut stor­drifts­for­de­ler som har re­du­sert kost­na­de­ne med 120 mil­lio­ner dol­lar. Nå er vi i gang med et

BLANT TILHØRERNE: Se­nior­re­der Wil­helm Wilhelmsen var blant del­ta­ger­ne på Wal­le­ni­us Wil­helm­sens ka­pi­tal­mar­keds­dag.

for­bed­rings­pro­gram der må­let er å spa­re yt­ter­li­ge­re 100 mil­lio­ner dol­lar i lø­pet av de nes­te to åre­ne, sier Wal­le­ni­us Wil­helm­sentop­pen.

– Sikte­må­let er å nå det­te ved yt­ter­li­ge­re ra­sjo­na­li­se­ring, økt di­gi­ta­li­se­ring og ved å ta i bruk ny tek­no­lo­gi for å op­ti­ma­li­se­re drif­ten av f lå­ten.

– Vi har po­si­sjo­nert oss for å kun­ne dri­ve sel­ska­pet for­nuf­tig en­ten mar­ke­det for trans­port av nye bi­ler vil syn­ke fra 95 til 60 mil­lio­ner el­ler sti­ge til 120 mil­lio­ner en­he­ter pr. år ved at vi har f lek­si­bi­li­tet til å kun­ne le­ve­re inn­be­frak­te­de skip til­ba­ke.

– Min opp­ford­ring til ak­sjo­na­ere­ne er at de må va­ere tål­mo­di­ge med oss og sto­le på at vi skal le­ve­re, sier Ja­si­en­ski.

Dy­re­re bun­kers

I lik­het med and­re ship­ping­sel­ska­per mer­ker Wal­le­ni­us Wilhelmsen ef­fek­ten av sti­gen­de driv­stoff­kost­na­der. I tred­je kvar­tal be­tal­te re­deri­de­len av sel­ska­pet 193 mil­lio­ner dol­lar i bun­kers­ut­gif­ter, mot 131 mil­lio­ner dol­lar på sam­me tid i fjor.

Det til­sva­rer 28 pro­sent av de to­ta­le drifts­kost­na­de­ne til sjøs. I fjer­de kvar­tal ven­tes de å lig­ge 15 mil­lio­ner dol­lar høy­ere enn på sam­me tid i fjor gitt en sta­bil olje­pris.

– Vi har bun­kers­klau­su­ler i av­ta­le­ne med bil­fab­rik­ke­ne og med våre and­re trans­port­kun­der. Me­nin­gen er at dis­se skal kom­pen­se­re for svi­nin­ge­ne i olje­pri­sen, men opp­gjø­ret skjer i etter­tid, sier fi­nans­di­rek­tør Re­bek­ka Glas­ser Her­lof­sen.

Sam­ti­dig for­be­re­der sel­ska­pet seg på å møte de nye ut­slipps­reg­le­ne som trer i kraft fra 1. ja­nu­ar 2020, og som stil­ler krav om at svo­vel­inn­hol­det i bun­kers skal re­du­se­res til 0,5 pro­sent.

Eks­tra­kost­na­de­ne som vil på­lø­pe i den­ne for­bin­del­sen tar Wal­le­ni­us Wilhelmsen sik­te på at kun­de­ne – i førs­te rek­ke bil­fab­rik­ke­ne – skal dek­ke.

– Vi kom­mer til å inn­ar­bei­de

ef­fek­ten av det­te i våre bun­kers­klau­su­ler, sier Glas­ser Her­lof­sen.

Mind­re fra Sør-Ko­rea

Tra­di­sjo­nelt har Hyun­dai- og Kia-fab­rik­ke­ne stått for en be­ty­de­lig del av ny­bil­vo­lu­me­ne som bil­ski­pe­ne i Wal­le­ni­us Wil­helm­sens ope­ra­ti­ve bil­skips­re­de­ri­er har frak­tet.

I tred­je kvar­tal var eks­port­vo­lu­me­ne fra Hyun­dai og Kia i Sør-Ko­rea la­ve­re enn ven­tet. Sam­ti­dig økte eks­por­ten fra Ja­pan og Ki­na, slik at ka­pa­si­tets­ut­nyt­tel­sen ble til­na­er­met den sam­me.

Av drifts­inn­tek­te­ne stam­mer nes­ten 22 pro­sent fra de land­ba­ser­te lo­gis­tikk­ak­ti­vi­te­te­ne i grup­pen. Målt i an­tall trans­por­ter­te ku­bikk­me­ter var 29,7 pro­sent av laste­meng­den i tre­må­ne­ders­pe­rio­den juli-sep­tem­ber så­kal­te «high and heavy»-las­ter.

Ved ut­gan­gen av tred­je kvar­tal had­de sel­ska­pet en kon­tant­be­hold­ning på 545 mil­lio­ner dol­lar pluss utruk­ne bank­lån på 275 mil­lio­ner dol­lar. Net­to rente­ba­eren­de gjeld be­lø­per seg til 3,16 mil­li­ar­der dol­lar, som gir en bok­ført egen­ka­pi­tal­an­del på 38 pro­sent.

Wal­le­ni­us Wilhelmsen-sty­ret fast­hol­der et «ba­lan­sert» syn på sel­ska­pets ut­sik­ter, men på­pe­ker økt usik­ker­het rundt ut­vik­lin­gen i kjøre­tøy­sek­to­ren i lys av sva­ke­re bil­salg i en­kel­te mar­ke­der mot slut­ten av tred­je kvar­tal og ri­si­ko­en for han­dels­bar­rie­rer.

Den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen for «high and heavy»-vo­lu­mer ven­tes fort­set­te.

Foto: Iván KverMe

Foto: Sven CHRIS­tI­an Sten­vaaG

TRANSPORTMASKINER: «ti­tus» er et av de ny­es­te bil­ski­pe­ne i Wal­le­ni­us Wil­helm­sens flå­te, som nå tel­ler 124 far­tøy­er. no­en av dem er inn­leid og kan til­bake­le­ve­res til ei­er­ne der­som frakt­vo­lu­me­ne syn­ker.

Foto: Iván KveRme

TAR UT STOR­DRIFTS­FOR­DE­LER: Si­den sam­men­slå­in­gen av Wal­le­ni­us’ og Wilh. Wil­helm­sens bil­skips­sel­ska­per har styre­le­der Hå­kan Lars­son (t.v.), kon­sern­sjef Craig Ja­si­en­ski og fi­nans­di­rek­tør Re­bek­ka Glas­ser Her­lof­sen tatt ut stor­drifts­for­de­ler som har re­du­sert kost­nads­ni­vå­et med 120 mil­lio­ner dol­lar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.