Går tøff vin­ter i møte

OLJESERVICE: En en­de­lig re­fi­nan­sie­rings­løs­ning i Sol­stad Off­shore kan drøye til godt ut i nes­te år, men kraf­tig press på lik­vi­di­te­ten kan føre til at re­de­ri­et må ta grep i vin­ter. Har star­tet dis­ku­sjo­ner med lån­gi­ver­ne

Finansavisen - - AKTUELL - „„FRANK HELGE NJØSEN frank.njo­sen@fi­nans­avi­sen.no „„HAN­NE STEENSNAES han­ne.steensnaes@fi­nans­avi­sen.no

– Det kom­mer til å ta tid for å kom­me frem til en en­de­lig løs­ning, sier kon­sern­sjef Lars Pe­der Sol­stad etter at han har pre­sen­tert Sol­stad Off­shores re­sul­ta­ter for tred­je kvar­tal.

For drøye to uker si­den vars­let Sku­de­nes­havn-re­de­ri­et at det had­de be­slut­tet å gå i for­hand­lin­ger med lån­gi­ver­ne for å bed­re lik­vi­di­tets­si­tua­sjo­nen inn mot vin­ter­se­son­gen og for å leg­ge et fi­nan­si­elt fun­da­ment for frem­ti­den. Der­med lig­ger det an til en stør­re re­fi­nan­sie­ring.

Sol­stad er knapp når han får spørs­mål om hva som dis­ku­te­res og hvil­ke uli­ke løs­nin­ger han ser for seg.

– Vi har star­tet dis­ku­sjo­ne­ne og har en god dia­log. Vi har våre tan­ker om hvil­ken ret­ning det er for­nuf­tig å gå i, men det er for tid­lig å for­skut­te­re hva det­te blir, sier kon­sern­sje­fen, som har hy­ret Arc­tic Secu­ri­ties som fi­nan­si­ell råd­gi­ver.

Han ser imid­ler­tid at for­hand­lin­ge­ne kan ta tid.

– Jeg tror det kom­mer til å pågå en stund. Kan­skje vi kan få en en­de­lig løs­ning i and­re kvar­tal. Men det­te kan gå i for­skjel­li­ge fa­ser, sier Sol­stad.

Må be­skyt­te lik­vi­di­te­ten

Ana­ly­ti­ker Tur­ner Holm i Clark­sons Pla­tou me­ner det has­ter.

– Sel­ska­pet sier at vin­ter­se­son­gen vil leg­ge press på lik­vi­di­tets­po­si­sjo­nen, men vin­te­ren kom­mer jo nå, så det ty­der på at man må få på plass en løs­ning i lø­pet av de nes­te må­ne­de­ne. Sam­ti­dig får ikke sel­ska­pet inn nye pen­ger før

man fik­ser ba­lan­sen, så her er det snakk om en om­fat­ten­de løs­ning, sier han.

Ana­ly­ti­ker­kol­le­ga Stig Erik Kyr­kje­eide i Ke­p­ler Che­uvreux tror det kan gjø­res mid­ler­ti­di­ge til­tak før en en­de­lig løs­ning er på plass.

– Ba­sert på and­re stør­re re­struk­tu­re­rin­ger, så tar det­te tid. Det er man­ge par­ter in­volvert og sto­re for­skjel­ler mel­lom skip og til­hø­ren­de kon­trak­ter. Det er også usik­kert om no­en av ski­pe­ne no­en gang kom­mer til­ba­ke i ar­beid. Og det har vist seg at man i en sånn pe­rio­de må gjø­re til­tak for å be­skyt­te lik­vi­di­tet, som for ek­sem­pel å stop­pe be­ta­lin­gen av ren­ter og av­drag, sier han.

Be­ty­de­li­ge kutt

Det al­le lu­rer på er hvor mye gjel­den blir kut­tet og hvor stort tap kre­di­to­re­ne, i ho­ved­sak ban­ke­ne, må gå med på.

Ved ut­gan­gen av tred­je kvar­tal had­de Sol­stad Off­shore en net­to rente­ba­eren­de gjeld på 27,7 mil­li­ar­der (brut­to nes­ten 30 mil­li­ar­der), opp fra 26,9 mil­li­ar­der i til­sva­ren­de pe­rio­de i fjor. Kon­tant­be­hold­nin­gen ble re­du­sert med rundt 800 mil­lio­ner kro­ner og var på 1,33 mil­li­ar­der ved kvar­ta­lets slutt. Kon­tant­strøm­men fra drif­ten til­sva­rer om­trent det som gikk til be­ta­ling av ren­ter i kvar­ta­let, og sel­ska­pet be­ta­ler kun 10 pro­sent av av­dra­ge­ne det egent­lig skal be­ta­le. Egen­ka­pi­ta­len ble re­du­sert med 2,76 mil­li­ar­der kro­ner det se­nes­te året, og var på 3,33 mil­li­ar­der kro­ner.

– Gjel­den må be­ty­de­lig ned. Det er sa­er­lig en del av de eld­re ski­pe­ne som er for høyt be­lånt, sier Kyr­kje­eide, som ikke øns­ker å spe­ku­le­re i hvor mye gjel­den bør kut­tes.

Holm i Clark­sons Pla­tou på­pe­ker at sel­ska­pet bare rap­por­te­rer tall på kon­sern­nivå, og me­ner det gjør det vans­ke­lig å si noe om hvor mye egen­ka­pi­tal det tren­ger og hvor mye gjeld det er i stand til å be­tje­ne.

– Man har ek­semp­ler på lig­nen­de ame­ri­kans­ke sel­ska­per som har va­ert i sam­me si­tua­sjon, som Ti­de­wa­ter og Gulf­mark, hvor gjel­den er re­du­sert med 80 pro­sent. For­skjel­len er at dis­se har va­ert un­der kon­kurs­be­hand­ling i ame­ri­kans­ke dom­sto­ler, med en dom­mer in­volvert, sier han.

En an­nen for­skjell er at Sol­stad i ho­ved­sak har bank­gjeld i ste­det for ob­li­ga­sjons­gjeld.

Vi har star­tet dis­ku­sjo­ner og har en god dia­log, men det er for tid­lig å for­skut­te­re no­en løs­nin­ger

LARS PE­DER SOL­StAD, SOL­StAD OFF­SHORE

– Ob­li­ga­sjons­ei­ere er ge­ne­relt mer vil­li­ge til å byt­te gjeld mot ak­sjer enn ban­ke­ne, sier Holm.

Mar­ke­det i sak­te bedring

Sol­stad ka­rak­te­ri­se­rer tred­je kvar­tal som «drifts­mes­sig bruk­bart». Ho­ved­sa­ke­lig skyl­des det­te god kost­nads­kon­troll, der drifts­kost­na­de­ne på 1,07 mil­li­ar­der er på nivå med sel­ska­pets mål­set­ning.

Av inn­tek­ter på 1,4 mil­li­ar­der kro­ner, fikk sel­ska­pet et jus­tert drifts­re­sul­tat før av- og ned­skriv­nin­ger (ebit­da) på 431 mil­lio­ner kro­ner. Det er opp fra 384 mil­lio­ner kro­ner i til­sva­ren­de pe­rio­de i fjor.

Det er li­ke­vel ikke nok til å dek­ke av­skriv­nin­ger, av­drag og ren­ter, og sel­ska­pet fikk et ne­ga­tivt re­sul­tat før skatt på 447 mil­lio­ner kro­ner.

De sva­ke re­sul­ta­te­ne skyl­des fort­satt at flåte­ut­nyt­tel­sen og ra­te­ne er for lave. Iføl­ge kon­sern­sje­fen har spot­mar­ke­det va­ert sva­ke­re enn ven­tet, sa­er­lig for an­ker­hånd­te­rings­ski­pe­ne (AHTS), og selv om re­de­ri­et har økt ordre­bo­ken for 2019 noe, har det har to­talt sett inn­gått faer­re kon­trak­ter for vin­ter­se­son­gen enn det had­de kal­ku­lert med.

Sol­stad er sam­ti­dig litt mer opp­munt­ret av det han ser på sikt, sa­er­lig for subse­a­seg­men­tet.

– For sto­re in­stal­la­sjons­pro­sjek­ter ven­ter vi en mar­gi­nal ak­ti­vi­tets­øk­ning i 2019, men fra 2020 tror vi på en stor end­ring i po­si­tiv ret­ning, sier kon­sern­sje­fen.

– De un­der­lig­gen­de re­sul­ta­te­ne er noe bed­re, og vi­ser at mar­ke­det hen­ter seg grad­vis inn. Nå kla­rer Sol­stad å dek­ke rente­kost­na­de­ne, sier Holm i Clark­sons Pla­tou.

– Det hjel­per li­ke­vel lite når det er i brudd med låne­be­tin­gel­se­ne.

FOTO: SOl­STad OFF­ShOre

LAVE RATER: Sol­stad Off­shores an­ker­hånd­te­rings­skip har tjent mind­re enn ven­tet.

FOTO: NTB SCANPIX

GÅR INN I FOR­HAND­LIN­GER: Kon­sern­sjef Larst Pe­der Sol­stad i Sol­stad Off­shore har star­tet dis­ku­sjo­ne­ne med kre­di­to­rer og ak­sjo­na­erer om en lang­sik­tig, fi­nan­si­ell løs­ning for off­shore­re­de­ri­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.