Bank vil splei­se på ut­lån med in­ves­to­rer

BANK: Er­ling Astrup star­ter Nor­dic Cor­po­rate Bank med Chris­ten Sve­aas og Stein Erik Ha­gen som ei­ere. Pla­nen er at in­ves­to­rer skal dri­ve ut­lån sam­men med ban­ken.

Finansavisen - - AKTUELL - „„STEI­NAR GRINI stei­nar.grini@fi­nans­avi­sen.no

– Vi skal vokse gjen­nom syn­di­ke­rings­lån der in­ves­to­rer går inn og over­tar en del av be­drifts­lå­ne­ne, sier Er­ling Astrup.

Sam­men med seks med­grün­de­re har han job­bet i hele år for å set­te opp en ny na­e­rings­livs­bank i Nor­ge. Nor­dic Cor­po­rate Bank er nav­net. Pla­nen er å dri­ve ut­lån mot mel­lom­sto­re be­drif­ter og de­res ei­ere.

Men i til­legg til å dri­ve ut­lån for egen reg­ning skal ban­ken også ta seg be­talt for å leg­ge ut og syn­di­ke­re lån for in­ves­tor­kun­der som vil sa­min­ves­te­re i de sam­me lå­ne­ne.

– In­ves­to­re­ne vil få Ni­bor pluss en mar­gin på 300 til 500 punk­ter, sier Astrup.

Sve­aas og Ha­gen

I dag er den enes­te mu­lig­he­ten for in­ves­to­rer å dri­ve ut­lån til na­e­rings­li­vet å in­ves­te­re i ob­li­ga­sjons­mar­ke­det.

– I USA er 80 pro­sent av ut­låns­vo­lu­met sli­ke syn­di­ke­rings­lån. For­de­len med å låne ut gjen­nom en bank er at det er la­ve­re de­faul­t­rate for­di ban­ker rea­ge­rer mye ras­ke­re enn ob­li­ga­sjons­mar­ke­det. Dess­uten er det høy­ere recovery når noe først går galt, sier Astrup.

Selv har han bakgrunn fra både JP Mor­gan, Dans­ke Bank og SEB samt egen virk­som­het. Med seg har han fått 13 and­re an­sat­te, der­iblant Ole Tand­berg, Bo Kiel­land og Stei­nar Saet­her.

Seks per­soner er hen­tet fra Pa­re­to Bank.

Astrup star­tet med selv å in­ves­te­re 10 mil­lio­ner kro­ner. Se­ne­re har Chris­ten Sve­aas, Stein Erik Ha­gen og Wilh. Wilhelmsen gått inn på ei­er­si­den. Pla­nen er å gå i mar­ke­det for å hen­te en start­ka­pi­tal på 500 mil­lio­ner kro­ner, hvor­av grün­de­re og an­sat­te skal ha in­ves­tert 30.

– Dyr og dår­lig ser­vice

Pla­nen er i førs­te om­gang å slå seg opp på Øst­lan­det der over 80 pro­sent av lå­ne­ne til mel­lom­sto­re be­drif­ter kom­mer fra DNB, Nor­dea, Dans­ke Bank, Han­dels­ban­ken og SEB.

– Vi in­ves­te­rer i IT for å lage en enk­le­re bank for be­drif­te­ne, slik man i dag er vant med i pri­vat­mar­ke­det. For­de­len vår vil va­ere la­ve­re kost­na­der, ras­ke­re be­slut­nin­ger og skred­der­søm, sier Astrup.

– Jeg har sett hvor­dan mel­lom­sto­re be­drif­ter i dag be­ta­ler mye for dår­lig ser­vice, leg­ger han til.

– Uten­lands­ke ban­kers ut­lån til norsk na­e­rings­ei­en­dom på Øst­lan­det har økt fra 31 til 46 pro­sent si­den fi­nans­kri­sen. De kan ikke så mye om norsk na­e­rings­liv, og vil fort trek­ke seg ut når det blir hum­pe­te, sier Astrup.

Han på­pe­ker at grün­der­ne sit­ter med til sam­men 196 års bank­er­fa­ring, mens de an­sat­te til sam­men har 337 år

– Den bes­te er­fa­rin­gen man kan ha er å ha va­ert med på re­struk­tu­re­rin­ger i krise­ti­der. Vi har al­le va­ert med på å tape pen­ger, sier Astrup.

Sat­ser på inn­skudd

Må­let hans er å nå én mil­li­ard i

ut­låns­vo­lum i lø­pet av 2019 og 3 mil­li­ar­der i lø­pet av 2020. Da skal da­gens 14 an­sat­te ha vokst til 26.

– Der­et­ter er pla­nen å øke gjen­nom syn­di­ke­ring av lån mot in­ves­to­rer, sier Astrup.

Pla­nen er å gå i pluss etter fem kvar­ta­ler. Der­et­ter skal de ha 8 pro­sent egen­ka­pi­tal­av­kast­ning i 2020 og 14–15 pro­sent av­kast­ning om tre–fire år, iføl­ge Astrup.

Ut­lå­ne­ne skal fi­nan­sie­res gjen­nom egen­ka­pi­tal og inn­skudd fra be­drif­ter og pub­li­kum.

– Be­drif­ter har i dag dår­li­ge

inn­skudds­be­tin­gel­ser. Vi skal gi bed­re inn­skudds­be­tin­gel­ser enn det som gis i dag, sier Astrup.

Pla­nen er å eks­pan­de­re i Sve­ri­ge og res­ten av Nor­den når virk­som­he­ten i Nor­ge har fått skik­ke­lig fot­fes­te – der­av nav­net Nor­dic Cor­po­rate Bank.

Børs­no­te­ring blir det ikke med det førs­te. Astrup sat­ser på at ak­sje­ne skal hand­les i OTC­mar­ke­det.

– Vi er ikke en hy­pet bank som skal dob­les i ver­di. Vi skal byg­ge sten på sten, sier han.

Foto: Iván Kverme

MED­EI­ER: Chris­ten Sve­aas, Kiste­fos.

Foto: eI­vInd Yg­geSetH

MED­EI­ER: Stein erik Ha­gen, Ca­ni­ca.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.