PGS-kurs­mål jek­ket ned

Finansavisen - - AKTUELL -

Socié­té Gé­né­ra­le har ned­jus­tert kurs­må­let for PGS fra 40 til 28 kro­ner og gjen­tatt en hol­d­an­be­fa­ling.

«Vi ven­ter at pri­sin­gen av seis­mikk vil for­bli un­der press, til tross for in­di­ka­sjo­ner på yt­ter­li­ge­re opp­sving i ak­ti­vi­tets­ni­vå­et på kort sikt,» skri­ver meg­ler­hu­set.

Det er ho­ved­sa­ke­lig es­ti- mat­end­rin­ger i kjøl­van­net av tredje­kvar­tals­rap­por­ten som fø­rer til kurs­måls­end­rin­gen.

Socié­té Gé­né­ra­le er op­ti­mis­tis­ke med hen­syn til multik­li­ent-ut­sik­te­ne på kort sikt, og me­ner det vil va­ere av­gjø­ren­de for at PGS kan rap­por­te­re en po­si­tiv kon­tant­strøm for hel­året 2019, for førs­te gang på seks år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.