Bred ned­gang i Bygg­ma-drif­ten

Finansavisen - - AKTUELL - Fa

Bygg­ma opp­nåd­de i tred­je kvar­tal et drifts­re­sul­tat på 20,5 mil­lio­ner kro­ner, mot 31,5 mil­lio­ner i sam­me pe­rio­de i fjor.

Etter tre av årets fire kvar­ta­ler er den Oslo Børs-no­ter­te bygge­vare­pro­du­sen­tens sam­le­de drifts­over­skudd 30,2 mil­lio­ner, mot 62,2 mil­lio­ner på sam­me tid i fjor.

Bygg­ma vi­ser til po­si­tiv re­sul­tat­ut­vik­ling i bjelke­pro­du­sen­ten Ma­so­ni­te Beams, mens det er la­ve­re drifts­re­sul­tat i de øv­ri­ge seg­men­te­ne.

I sin kvar­tals­rap­port skri­ver sel­ska­pet at det sta­dig er knyt­tet usik­ker­het til mar­keds­ut­vik­lin­gen på grunn av

Bygg­ma

Drifts­inn­tek­ter 397,4 Drifts­re­sul­tat 20,5 Re­sul­tat før skatt 18,5 Re­sul­tat etter skatt 14,1 385,9 31,5 29,1 22,2

den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen i Euro­pa, Nor­ge og i Nor­den for­øv­rig.

ven­ne­sla-ba­ser­te Bygg­ma, her ved ho­ved­ei­er og kon­sern­sjef Geir Drangs­land. I de­batt­inn­leg­get «En re­pri­se av 90-tal­let?» i Fi­nans­avi­sen i går, ble ar­tik­kel­for­fat­ter To­re Bang ti­tu­lert som for­mues­for­val­ter og kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Ska­gen Fon­de­ne. Det rik­ti­ge er at han er tid­li­ge­re for­mues­for­val­ter og kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver hos fonds­for­val­te­ren. De­batt­inn­leg­get står føl­ge­lig for Bangs egen reg­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.