– Vi­ser opp­side og stort vekst­po­ten­si­al

Finansavisen - - AKTUELL -

at de set­ter smol­ten inn i det nye an­leg­get i Ro­ga­land på jul­af­ten.

Det skal va­ere jule­ga­ven til sel­ska­pets ak­sjo­na­erer, som gjør at sel­ska­pet rek­ker 18 må­ne­der til fis­ken må slak­tes for å nå vo­lum­må­let for 2020.

– Grieg Sea­food har nok smolt til­gjen­ge­lig og buf­fer til å nå må­let om 100.000 tonn i 2020. Det in­ter­ne må­let er mu­lig enda høy­ere gitt smolt­la­ge­ret sel­ska­pet har. De ska­per en po­si­tiv rea­lis­me rundt vo­lum­guid­in­gen, sier Tønseth.

Stort hopp i vo­lum

Selv om Tønseth ser rea­lis­me i vo­lum­guid­in­gen på 100.000 tonn for 2020, på­pe­ker han at det er et stort hopp fra sel­ska­pets guid­ing på 82.000 tonn i 2019 til 100.000 tonn i 2020.

– Med tan­ke på syk­doms­his­to­rik­ken og tid­li­ge­re bio­lo­gis­ke ut­ford­rin­ger for sel­ska­pet, er den­ne ty­pen vekst­hopp kre­ven­de. Vo­lum­guid­en for 2020 er sam­ti­dig rea­lis­tisk med smolt­ut­set­tet de har, me­ner Tønseth.

Grieg Sea­food be­ta­ler ut et eks­tra ut­byt­te på 2 nors­ke kro­ner for 2018, noe som brin­ger den to­ta­le ut­byt­te pr. ak­sje opp til 4 nors­ke kro­ner. Det­te er én kro­ne høy­ere enn sjø­mat­ana­ly­ti­ke­rens es­ti­mat. I 2017 be­tal­te sel­ska­pet én kro­ne pr. kilo i «eks­tra» ut­byt­te om høs­ten.

Foto: Ei­vind YG­GESEth

FOR­NØYD: Adm. di­rek­tør Andreas Kva­me i Grieg Sea­food ven­ter vo­lum­vekst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.