Pris­øk­ning for eks­port­laks

Finansavisen - - AKTUELL - TdN di­rekT

Gjen­nom­snitt­lig eks­port­pris var 59,07 kro­ner pr. kilo fersk el­ler kjølt opp­dretts­laks i uke 44, opp 2,3 pro­sent fra fore­gå­en­de uke, opp­ly­ser Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

Norsk eks­port av fersk el­ler kjølt opp­dretts­laks var i pe­rio­den 19.305 tonn, opp 1,1 pro­sent fra fore­gå­en­de uke.

Eks­por­ten av fryst laks var 371 tonn, ned 30,8 pro­sent, til en pris på 61,46 kro­ner pr. kilo, som ut­gjør en ned­gang på 1,3 pro­sent.

Pri­sen opp­dret­te­re får be­talt, er van­lig­vis rundt 1,50 kro­ner la­ve­re pr. kilo enn SSB-pri­sen, iføl­ge Ma­ri­ne Harve­sts «Sal­mon Far­ming In­dustry Hand­book 2018».

FoTo: BlooM­BerG

volUMØkNiNg: eks­port­vo­lu­met for fersk og kjølt opp­dretts­laks var opp 1,1 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.