Inn­si­der på stor­han­del

Finansavisen - - AKTUELL - Fa

Alex­an­der Reus, styre­med­lem og pri­ma­er­inn­si­der i At­lan­tic Sapp­hi­re, har kjøpt 130.000 ak­sjer i sel­ska­pet til en gjen­nom­snitt­lig kurs på drøyt 63,23 kro­ner, opp­ly­ses det i en børs­mel­ding.

To­talt be­tal­te Reus 8,22 mil­lio­ner kro­ner for ak­sje­ne.

Han har nå til­sam­men 1.228.840 ak­sjer i At­lan­tic Sapp­hi­re, som til­sva­rer 1,97 pro­sent av ute­stå­en­de ak­sjer og stem­mer.

At­lan­tic Sapp­hi­re ope­re­rer in­nen land­ba­sert lakse­opp­drett, og ble no­tert på Mer­kur Mar­ket 15. mai i år. Ba­sert på gårs­da­gens ak­sje­kurs på cir­ka 64 kro­ner, er sel­ska­pets mar­keds­ver­di cir­ka 4 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.