Økt tro på oljeservice

Finansavisen - - BØRS MARKEDER -

ut­ford­ren­de bu­si­ness­mo­dell for­di det er av­hen­gig av byg­ging av sto­re platt­for­mer. Dis­se blir det faer­re av i Nor­ge, og sel­ska­pet har be­hov for al­ter­na­ti­ve inn­tekts­strøm­mer ute. Ak­sjen er imid­ler­tid pri­set eks­tremt lavt. I dag be­ta­ler man kun for ordre­bo­ken, og ikke så vel­dig mye mer, sier Amund­sen, som også ven­ter seg ut­byt­te fra sel­ska­pet.

Han es­ti­me­rer at Kvaer­ner har en net­to kon­tant­be­hold­ning på 11 kro­ner pr. ak­sje. I til­legg kom­mer ordre­bo­ken. I går ble ak­sjen hand­let til rundt 14,30 kro­ner på Oslo Børs.

ven­ter på opp­gang

Sub­sea 7 er en ak­sje som har ut­vik­let

GoD oRDREBoK: ABG Sun­dal Col­li­er me­ner Aker

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.