Ven­tet re­ak­sjon på ven­tet valg­ut­fall i USA

Finansavisen - - BØRS MARKEDER - TDN Di­rekT

Mel­lom­val­get i USA end­te med at de­mo­kra­te­ne vil ta over ma­jo­ri­te­ten i Re­pre­sen­tan­te­nes hus, mens re­pub­li­ka­ner­ne be­hol­der ma­jo­ri­te­ten i Se­na­tet. Det var i stor grad ven­tet, noe re­ak­sjo­nen i mar­ke­det også ty­der på.

«Dol­la­ren har svek­ket seg, ame­ri­kans­ke lan­ge ren­ter fal­ler, og ak­sje­mar­ke­de­ne i Asia sti­ger, etter opp­gang på bør­se­ne i USA i går,» opp­sum­mer­te DNB Mar­kets i en opp­da­te­ring ons­dag mor­gen.

Meg­ler­hu­set me­ner imid­ler­tid at børs­opp­gan­gen må se­es i sam­men­heng med det his­to­ris­ke møns­te­ret der børs­ut­vik­lin­gen i året før mel­lom­valg plei­er å va­ere uvan­lig svak og at ut­vik­lin­gen etter plei­er å va­ere uvan­lig sterk, og ikke som en re­ak­sjon på re­sul­ta­tet av val­get.

«Fak­tisk er ut­fal­let av val­get noe som til­si­er mer ne­ga­ti­ve mar­keds re­ak­sjo­ner, noe dol­lar­svek­kel­sen og fal­let i lan­ge ren­ter også er et ut­trykk for,» skri­ver DNB Mar­kets.

Meg­ler­hu­set me­ner det er li­ten tvil om at den eks­pan­si­ve po­li­tik­ken fra Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen de sis­te to åre­ne har bi­dratt til å løfte­veks­ten i ame­ri­kan­sk­øko­no­mi, og med det til å løf­te­rent e for­vent­nin­ger og et­ter­spør­se­len etter dol­lar.

Men med en split­tet Kon­gress vil det tro­lig bli vans­ke­li­ge­re for Trump å få gjen­nom­slag for mer av den­ne ty­pen po­li­tikk, noe som iso­lert sett ta­ler for mind­re press opp på ren­te­ne og mind­re etter­spør­sel etter dol­lar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.