Nor­dea tvi­ler på for­bed­ring

– Man har ikke noe sted å gjø­re av nors­ke kro­ner Nor­ges Bank stram­me lik­vi­di­tets­sty­ring gjør at for­sø­ke­ne på å fin­ne noe bed­re enn Ni­bor nep­pe lyk­kes, tror Lars Mou­land i Nor­dea Mar­kets.

Finansavisen - - DEBATT - „„ARE HARAM are.haram@fi­nans­avi­sen.no

En ar­beids­grup­pe un­der Nor­ges Bank job­ber for ti­den med å fin­ne al­ter­na­ti­ver til penge­mar­keds­ren­ten Ni­bor. Til­sva­ren­de job­ber de and­re G20-lan­de­ne med å er­stat­te sine til­sva­ren­de re­fe­ranse­ren­ter. USA og Fed har kom­met re­la­tivt langt. Li­bors tenk­te arv­ta­ger SOFR (Secu­red Over­night Fun­ding Ra­te) har va­ert i mar­ke­det i hele høst, og nå be­står job­ben i å gjø­re SOFR til­strek­ke­lig ut­bredt og at­trak­tiv.

År­sa­ke­ne til end­rin­ge­ne er man­ge, blant an­net at Li­bor, Euri­bor og and­re ren­ter har va­ert ma­ni­pu­lert og at dis­se ren­te­ne ikke gjen­spei­ler fak­tis­ke usik­re­de låne­kost­na­der for ban­ke­ne.

In­tet sted for kro­nen

For Ni­bor er pro­ble­met stør­re, me­ner Lars Mou­land, sjefstra­teg for ren­ter og kreditt i Nor­dea Mar­kets. År­sa­ken er sa­er­lig at det ikke fore­kom­mer usik­re­de in­ter­bank­trans­ak­sjo­ner i Nor­ge. Der­for må Ni­bor kon­stru­eres på grunn­lag av fund­ing­kost­na­der i USA, swap­pet til nors­ke kro­ner, og uten at ban­ke­ne som mel­der inn til den dag­li­ge Ni­bor-fik­sin­gen har no­en for­plik­tel­se til fak­tisk å hand­le til den­ne ren­ten. Den sto­re man­ge­len er fra­va­e­ret av al­ter­na­ti­ve plas­se­rin­ger for nors­ke kro­ner ut­over va­luta­mar­ke­det.

– Man har ikke noe sted å gjø­re av nors­ke kro­ner, for­kla­rer Mou­land.

– Nor­ges Banks stram­me lik­vi­di­tets­sty­ring gjør at ban­ke­ne ikke kan plas­se­re mye i Nor­ges Bank. Vi har hel­ler ikke noe penge­mar­ked el­ler repo­mar­ked i nors­ke kro­ner, blant an­net for­di vi har så lite stats­gjeld, fort­set­ter han.

– Da blir man pris­gitt va­luta­mar­ke­det for­di Ni­bor er en va­luta­swap­ba­sert ren­te. Vi im­por­te­rer langt på vei alt som skjer i USA.

NOWA inn?

Den nevn­te ar­beids­grup­pen har gått langt i å hin­te at NOWA (Nor­we­gi­an Over­night Weighted Average) har man­ge av egen­ska­pe­ne man øns­ker inn i Ni­bors arv­ta­ger. Mou­land tror ikke et skif­te fra Ni­bor til NOWA lø­ser stort:

– Selv om du skul­le få til at ob­li­ga­sjo­ner ut­ste­des til NOWA pluss en spre­ad, så vil mye av han­de­len uan­sett skje i va­luta­mar­ke­de­ne, og vi vil fort­satt im­por­te­re ut­sla­ge­ne fra USA.

– Ser du no­en mu­lig­he­ter til for­bed­rin­ger?

– Det vil­le hjel­pe om Nor­ges Bank før­te en mind­re stram lik­vi­di­tets­sty­ring.

Ni­bors svens­ke mot­styk­ke, Sti­bor, har tid­vis en helt an­nen ut­vik­ling enn Ni­bor, selv om nors­ke og svens­ke kro­ner ofte hand­ler na­er­mest i tan­dem. Li­ke­vel er ut­val­get av ban­ker i Ni­bor- og i Sti­bor-pa­ne­le­ne om­trent det sam­me. En år­sak til den uli­ke rente­ut­vik­lin­gen, tror Mou­land, er at Riks­ban­ken gjen­nom sitt QE-pro­gram til­fø­rer sva­ert mye lik­vi­di­tet til det svens­ke mar­ke­det.

Må smø­re syste­met

– Nor­ges Bank har i åre­vis for­klart den stram­me lik­vi­di­tets­sty­rin­gen med at det­te gjør ban­ke­ne mer uav­hen­gig av sen­tral­ban­ken, ved at de selv må hånd­te­re lik­vi­di­tets­over­skudd med hver­and­re. Hvil­ke in­cen­ti­ver har Nor­ges Bank til å slip­pe opp mye i lik­vi­di­te­ten?

– Et in­cen­tiv er jo at det kan bi­dra til at vi i mind­re grad im­por­te­rer rene dol­lar­ef­fek­ter.

Mou­land me­ner at Nor­ges Bank får hyp­pi­ge til­bake­mel­din­ger fra ban­ke­ne om at den stram­me lik­vi­di­te­ten er et pro­blem.

– Vi tren­ger en viss lik­vi­di­tet for å smø­re syste­met. Sam­ti­dig vet ban­ke­ne sjel­den før klok­ken 14 el­ler 15 om de har for mye el­ler for lite kro­ner. Hvis Nor­ges Bank til­lot leng­re F-lån og F-inn­skudd enn i dag, kan­skje opp til en el­ler to må­ne­der, så kun­ne ban­ke­ne i stør­re ut­strek­ning sty­re lik­vi­di­te­ten med leng­re ho­ri­sont. Da vil­le de også kun­ne ut­nyt­te rente­for­skjel­le­ne mel­lom kro­ner og dol­lar på en bed­re måte.

FOtO: Are HArAm

Sø­kER: Sen­tral­bank­sjef Øystein Ol­sen mot­tar ar­beids­grup­pens for­slag til Ni­bo­rer­stat­ning til vår­en.

FOtO: NOr­deA mAr­ketS

LIkvIdItEtSpRObLEM: Sjefstra­teg Lars mou­land i Nor­dea mar­kets tror ikke det hjel­per å er­stat­te penge­mar­keds­ren­ten Ni­bor med NOWA så len­ge lik­vi­di­te­ten er så stram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.