Ikke be­kym­re seg, dum­min­gen

Finansavisen - - BØRS MARKEDER -

Sta­ti­stikk fra Brå (Brotts­före­byg­gan­de rå­det) vis­te ny­lig at an­tal­let an­mel­del­ser av full­byr­de­de vold­tek­ter i Sve­ri­ge har økt fra 5 i 1975 til 69 i 2017, pr. 100.000 inn­byg­ge­re. Det er en øk­ning på 1.280 pro­sent.

Sam­ti­dig vi­ser un­der­sø­kel­sen «Svenskar­na og Trygg­het 2018» at fire av ti un­ge kvin­ner fø­ler seg utryg­ge, og at 37 pro­sent av de spur­te sier de kan ten­ke seg å flyt­te fra om­rå­det de bor i på grunn av utrygg­het.

Hel­dig­vis er det in­gen grunn til be­kym­ring, mel­der den svens­ke avi­sen Me­tro.

– At man fø­ler seg utrygg tren­ger ikke bety at man er utrygg. Vi le­ver i et av ver­ dens tryg­ges­te land, og har ald­ri hatt det så trygt som nå, sier psy­ko­log Si­ri Hel­le til avi­sen.

Alt­så in­gen grunn til be­kym­ring, Sve­ri­ge. Ald­ri har det va­ert tryg­ge­re.

Etter det Bak­si­den kjen­ner til, er det også åre­vis si­den sist skyte­epi­so­de hos dere, men vi har ikke ruk­ket å sjek­ke med det Svens­ka San­nings­mi­nis­te­ri­et ennå.

FOTO: NTB ScANPIX

HAR ALD­RI VA­ERT TRYG­GE­RE: Sve­ri­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.