Men nå: Land­bruk

Finansavisen - - BØRS MARKEDER -

Etter det for­sme­de­li­ge ta­pet av KrF som ny re­gje­rings­part­ner, har Ar­bei­der­par­ti­et kas­tet seg rundt for å se om det ikke er mu­lig å flag­ge en slags

po­li­tikk som kan lok­ke no­en vel­ge­re. Sånt kan jo va­ere helt bin­go der i går­den, men nå er kon­klu­sjo­nen klar, og vi så den ikke kom­me: Ar­bei­der­par­ti­et skal bli en blå­kopi av Sen­ter­par­ti­et.

«Der­som Rop­stad, FrP og Høy­re for­hand­ler vekk det nors­ke jord­bru­ket og pres­ser gjen­nom List­haugs mar­keds­li­be­ra­lis­me i ma­ten, er det et tap for hele Nor­ge», he­ter det i en presse­mel­ding sendt fra Youngs­tor­get.

Po­li­tikk­ut­for­ming er ikke lett, så Ap har like gjer­ne pla­giert Sp på det gro­ves­te:

«Vi kan nå ska­pe en po­li­tikk som både gir god helse, trygg­het og ar­beids­plas­ser i og mu­lig­he­ten til å vokse opp i hele lan­det. Det­te må ikke stop­pes av høyre­par­ti­enes mindre­tall», he­ter det.

Sa­er­lig vik­tig for Ap er det visst å be­hol­de bitte­små fjøs og sik­re beite på skrinn jord. Bak­si­den øns­ker lykke til.

FOTO: NTB ScANPIX

BON­DENS BES­TE VENN: Ap-leder jonas gahr Stø­re, her fo­to­gra­fert da po­li­tik­ken til­fel­dig­vis var en an­nen.?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.