Rød­grønt fler­tall

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

SV skal ikke hol­des uten­for

På den førs­te me­nings­må­lin­gen

etter lands­mø­tet i KrF, gjort av Nor­fak­ta Mar­keds­ana­ly­se for Na­tio­nen og Klasse­kam­pen, får de tre rødgrøn­ne par­ti­ene et knapt fler­tall på Stor­tin­get uten KrF. Ap øker med 0,9 pro­sent­po­eng til 29,1 pro­sent, Sp øker med 0,5 pro­sent­po­eng til 11,7 pro­sent og SV fal­ler med 1,6 pro­sent­po­eng til 5 pro­sent.

Det er hår­fint, og KrF blir lig­gen­de på 4 pro­sent (ned fra 4,1 pro­sent), Venst­re hop­per 1,4 pro­sent­po­eng til 3,8 pro­sent, Høy­re øker med 0,1 pro­sent­po­eng til 26,1 pro­sent, og FrP fal­ler med 0,1 pro­sent­po­eng til 13,2 pro­sent.

Til­syne­la­ten­de har den vold­som­me

opp­merk­som­he­ten rundt Knut Arild Harei­des venstre­sving og val­get av Er­na Sol­berg som part­ner ikke end­ret vel­ger­opp­slut­nin­gen mye.

Ikke flyk­ter vel­ger­ne fra KrF, og ikke kom­mer det f le­re.

Men det er én ting som er verdt å leg­ge mer­ke til. I uke­ne og da­ge­ne før KrFs lands­møte fat­tet sitt ved­tak, ble det hver­ken fra de rødgrøn­ne el­ler fra KrF sagt mye om SV. Harei­de sa at han søk­te en re­gje­ring uten SV som part­ner, og Gahr Stø­re sa lite. Men uten støt­te fra SV, vil­le en Gahr Støre­re­gje­ring va­ert av­hen­gig av SV for å få fler­tall i Stor­tin­get.

Nå sier Jonas Gahr Stø­re,

ba­sert på den sis­te me­nings­må­lin­gen, at han «helt klart» (Na­tio­nen) vil­le ha søkt en fler­talls­re­gje­ring med Sp og SV hvis må­lin­gen ble valg­re­sul­ta­tet. SV skal ikke hol­des uten­for.

Og enda ty­de­li­ge­re: «For Ap går vei­en til sei­er gjen­nom ty­de­lig so­sial­de­mo­kra­tisk po­li­tikk. Sp og SV er våre na­tur­li­ge part­ne­re» (Klasse­kam­pen).

Det er alt­så ikke man­ge da­ger si­den KrF var en na­tur­lig re­gje­rings­part­ner, mens SV ble gjemt i ku­lis­se­ne, og nå er SV blitt en na­tur­lig part­ner.

Det over­ras­ker ikke oss, men det må va­ere litt pin­lig for Knut Arild Harei­de. I KrF er man vel ikke vant til så ras­ke part­ner­byt­ter.

In­ter­es­sant er det at Sen­ter­par­ti­et

og Tryg­ve Slags­vold Ve­dum ikke er like be­geist­ret for et re­gje­rings­sam­ar­beid med SV. Han sier at hans kon­trakt med vel­ger­ne var en Sp-Ap-ba­sert re­gje­ring, og hva det kan bli i 2021 lar han hen­ge i luf­ten. Han ute­luk­ker ikke å ta SV med, men det er «sa­ke­ne» som av­gjør.

Men som al­le for­står, en re­gje­ring med bare Ap og Sp blir det ikke. Det er for langt unna et fler­tall. Det må bli Ap-Sp-SV, el­ler kan­skje Ap-Sp-SV-Rødt.

Eks­tra spen­nen­de er å se hvor KrF-vel­ger­ne går (vand­rer) i ti­den frem­over, et re­gje­rings­sam­ar­beid med Høy­re, FrP og Venst­re er jo langt fra klart.

Den sis­te må­lin­gen ty­der på at en del KrF-vel­ge­re al­le­re­de har gått til de rødgrøn­ne, mens no­en (faer­re) har valgt Høy­re og FrP.

SV er ta­pe­ren når par­ti­et er nede på 5 pro­sent, og det mes­te er gått til Ap.

På­stan­den om at KrF,

iføl­ge Harei­de, vil­le ha et stør­re vel­ger­po­ten­si­al hvis man valg­te venstre­si­den, er ikke syn­bar ennå, og det er lite tro­lig at SV­til­hen­ger­ne vil vel­ge KrF-blått.

KrF-vel­ger­ne kan etter­hvert kan­skje f lyk­te til høyre­si­den, men da blir det ikke mye igjen av KrF.

Fore­lø­pig av­ven­ter de fles­te re­sul­ta­tet av re­gje­rings­drøf­tel­se­ne, og vi vet nå at SV er Gahr Stø­res na­tur­li­ge part­ner. Hvor­dan kun­ne man tro på noe an­net?

FOTO: NTB SCANPIX

Ap-leder Jonas Gahr Stø­re.

TrYg­ve Heg­nar AN­SVAR­LIG RE­DAK­TØR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.