Vind­tur­bin­pro­du­sent over­ras­ker

La­ve­re rea­li­ser­te pri­ser sen­ket Vestas’ bunn­lin­je i tred­je kvar­tal. Li­ke­vel steg ak­sje­kur­sen med opp­til 7 pro­sent i går.

Finansavisen - - APPLE-PENN LANSERT - „„Tho­mas hil­mer­sen tho­mas.hil­mer­sen@fi­nans­avi­sen.no

«Vestas har le­vert en grei kvar­tals­rap­port,» kom­men­te­rer ana­ly­ti­ke­ren Ja­kob Mag­nus­sen i Dans­ke Bank.

Inn­tje­nin­gen på 3,7 euro per ak­sje var ned med 2,2 euro fra ni­vå­et et år tid­li­ge­re og dess­uten litt la­ve­re enn eks­per­te­nes snit­t­es­ti­mat.

In­ves­to­re­ne ble imid­ler­tid po­si­tivt over­ras­ket, og ak­sje­kur­sen steg opp­til 7 pro­sent i går.

man­ge nye be­stil­lin­ger

Mag­nus­sen på­pe­ker at ordre­inn­gan­gen og pro­duk­sjons­ak­ti­vi­te­ten var sterk, samt at topp­lin­jen bed­ret seg med 2 pro­sent fra fjor­årets tred­je kvar­tal.

Det dans­ke kon­ser­net dro inn nye be­stil­lin­ger verdt 2,5 mil­li­ar­der euro og har nå en back­log på hele 10,5 mil­li­ar­der euro i vind­tur­bin­pro­duk­sjo­nen. I til­legg har kun­de­ne be­stilt tje­nes­ter verdt i alt 13,2 mil­li­ar­der euro.

Tje­neste­di­vi­sjo­nen står nå for en tredje­del av drifts­re­sul­ta­tet, noe som bur­de gi en mer sta­bil inn­tje­ning over tid, iføl­ge Dans­ke Bank.

Pri­se­ne er på vei opp

La­ve­re rea­li­ser­te vind­kraft­pri­ser med­før­te at lønn­som­he­ten li­ke­vel krym­pet i den se­nes­te tre­må­ne­ders­pe­rio­den.

«De sva­ke­re rea­li­ser­te pri­se­ne skyl­des at Vestas be­gyn­te å le­ve­re tur­bi­ner som ble be­stilt for et år si­den, da den gjen­nom­snitt­li­ge salgs­pri­sen star­tet å fal­le,» for­kla­rer Mag­nus­sen.

«I det­te kvar­ta­let var pri­sen 0,8 mil­lio­ner euro per mega­watt (MW) mot et snitt på 0,73 mil­lio­ner euro per MW i de fore­gå­en­de tre kvar­ta­le­ne.»

For øv­rig opp­rett­holdt le­del­sen årets topp- og bunn­linje­pro­gno­se. Inn­tek­te­ne ven­tes å bli på 10–10,5 mil­li­ar­der euro, mens drifts­mar­gi­nen tro­lig blir på 9,5–10,5 pro­sent. Økt be­hov for ar­beids­ka­pi­tal gjør imid­ler­tid at kon­tant­strøm­ansla­get ned­jus­te­res fra «over 400 mil­li­ar­der euro» til «over 100 mil­li­ar­der euro».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.