Vel­ger Ul­stein for tred­je gang

Ul­stein skal le­ve­re design og kom­plett ut­styrs­pak­ke til et tred­je eks­pe­di­sjons­cruise­skip for SunS­tone Ships.

Finansavisen - - AKTUELL - „„BJØRN SEGROV bjorn.segrov@fi­nans­avi­sen.no

For en drøy må­ned si­den er­k­la­er­te SunS­tone Ships den førs­te op­sjo­nen i den så­kal­te «In­fi­ni­ty»-klas­sen av Ul­steinde­sig­ne­de eks­pe­di­sjons­cruise­skip. Nå be­nyt­ter re­de­ri­et op­sjon num­mer to.

Til­sam­men er der­med tre skip ba­sert på de­sig­net CX103 un­der byg­ging for SunS­tone ved Chi­na Mer­chants Heavy In­dustry-verf­tet (CMHI) i Ki­na.

Det var i fjor SunS­tone Ships inn­gikk kon­trakt på et skip med ni op­sjo­ner på le­ve­ran­ser av design for eks­pe­di­sjons­cruise­skip med til­hø­ren­de ut­styrs­pak­ker fra Ul­stein Group.

Re­de­ri­et har al­le­re­de sik­ret be­skjef­ti­gel­se for det tred­je far­tøy­et ved en lang­sik­tig char­ter­kon­trakt med Vic­tory Crui­se Li­nes fra det le­ve­res i mars 2021.

Det førs­te ski­pet, «Greg Mor­ti­mer», er plan­lagt fer­dig i au­gust 2019. Det skal gå i opp­drag for Aur­ora Crui­ses i Aust­ra­lia. Det sam­me gjel­der det and­re far­tøy­et i serien.

«Har truf­fet blink»

– Det ser ut til at euro­pe­isk design og tek­no­lo­gi, kom­bi­nert med la­ve­re sam­le­de drifts­kost­na­der, har truf­fet blink i mar­ke­det for den­ne ty­pen skip, sier SunS­tone-sje­fen Ni­els-Erik Lund.

Vise­kon­sern­sjef og leder for for­ret­nings­om­rå­det Design & So­lu­tions i Ul­stein­grup­pen, To­re Ul­stein, er over­be­vist om at re­de­ri­et kom­mer til å byg­ge al­le de ti ski­pe­ne i serien.

Ul­stein Design & So­lu­tions har de­sig­net ski­pet og er også an­svar­lig for ut­styrs­le­ve­ran­se­ne. Alt ho­ved­ut­styr er ba­sert på ut­prøvd tek­no­lo­gi og le­ve­res fra an­er­kjen­te euro­pe­is­ke pro­du­sen­ter.

Om bord blir det tre res­tau­ran­ter og en åpen dekks­res­tau­rant, ob­ser­va­sjons­sa­long, piano­bar, tre­nings­rom og spa­fa­si­li­te­ter, bi­blio­tek, bu­tik­ker, plass til 20 gummi­bå­ter, svømme­bas­seng, boble­bad og bas­seng­bar.

Ski­pe­ne i «In­fi­ni­ty»klas­sen er 104,3 me­ter lan­ge og 18,4 me­ter bre­de. De får over­nat­tings­plass for et mann­skap på opp­til 100 og kan ta mel­lom 130 og 200 pas­sa­sje­rer.

Il­lUst­ra­sjOn: Ul­stEIn DEsIGn & sO­lU­tIOns

TRE KAN BLI TI: «Ocean Vic­tory» er det tred­je far­tøy­et i «In­fi­ni­ty»-klas­sen. Eks­pe­di­sjons­cruise­ski­pe­ne er ba­sert på design som le­ve­res av Ul­stein Group i Ul­stein­vik, mens byg­gin­gen fore­går i Ki­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.