Blå mu­lig­he­ter for Nor­ge i Afri­ka

Sta­dig fle­re afri­kans­ke le­de­re etter­spør in­ves­te­rin­ger frem­for bi­stand, skri­ver Ine Erik­sen Sørei­de, Ni­ko­lai Astrup, Tellef Thor­leifs­son og Ei­vind Fjeld­stad.

Finansavisen - - DEBATT - „„INE Uten­riks­mi­nis­ter ERIK­SEN (H) SøREI­DE „„NI­KO­lAI ASTRUp Ut­vik­lings­mi­nis­ter (H) „„TEllEF THOR­lEIFS­SON Adm. di­rek­tør i Nor­fund „„EI­VIND FjElD­STAD Dag­lig leder for Nor­we­gi­an-Afri­can Bu­si­ness As­socia­tion (NABA)

For åt­ten­de år på rad ar­ran­ge­res Nor­dic-Afri­can Bu­si­ness Sum­mit i Oslo, der 500 nor­dis­ke og afri­kans­ke na­e­rings­livs­re­pre­sen­tan­ter sam­les. Fle­re be­ty­de­li­ge per­soner står på ta­ler­lis­ten, he­r­under Benins pre­si­dent Pat­rice Ta­lon og in­ves­tor Mo Ibra­him. Tema for kon­fe­ran­sen er de «blå» for­ret­nings­mu­lig­he­te­ne i afri­kans­ke land. For norsk na­e­rings­liv hand­ler det­te om alt fra å set­te opp akva­kul­tur­pro­sjek­ter til vann­kraft og sol­celle­par­ker. Det om­fat­ter også ut­byg­ging av smar­te­re hav­ner og bed­re løs­nin­ger for ship­ping – om­rå­der som vi er ster­ke på her hjem­me. Når norsk na­e­rings­liv sitt en­ga­sje­ment i Afri­ka øker, er det vik­tig å no­te­re seg no­en vik­ti­ge ut­vik­lings­trekk:

Afri­kas vekst fort­set­ter, selv med re­du­ser­te rå­vare­pri­ser: Ver­dens­ban­ken har i sin sis­te gjen­nom­gang ned­jus­tert veks­ten i Afri­ka sør for Sa­ha­ra til 2,7 pro­sent – fra et 3,1 pro­sents es­ti­mat i april. Bil­det er imid­ler­tid blan­det – sva­ke­re vekst i Ni­ge­ria, An­go­la og SørAfri­ka opp­vei­es av op­ti­mis­me i man­ge land. I Øst-Afri­ka for­ven­tes 6,3 pro­sents vekst i 2019 (iføl­ge IMF). Norsk na­e­rings­liv har gode for­ut­set­nin­ger for å kun­ne ta del i den­ne veks­ten. Nor­dic-Afri­can Bu­si­ness Sum­mit er der­for en vik­tig møte­plass.

Bed­re le­der­skap ska­per op­ti­mis­me: I fle­re afri­kans­ke land er de øko­no­mis­ke ut­sik­te­ne gode. I Etio­pia, Sør-Afri­ka, An­go­la og Gha­na ser vi nye le­de­re som vil møte ut­ford­rin­ge­ne med ny po­li­tikk. Lan­de­ne i Den afri­kans­ke union har frem­for­hand­let en av­ta­le om fri­han­del som kan gi økt han­del mel­lom afri­kans­ke land. Det­te vil også ska­pe fle­re mu­lig­he­ter for norsk na­e­rings­liv. Sta­dig fle­re afri­kans­ke le­de­re etter­spør dess­uten in­ves­te­rin­ger frem­for bi­stand. Det er bra, for bi­stand ale­ne lø­ser ikke ut­vik­lings­ut­ford­rin­ge­ne.

De­mo­gra­fi og ny tek­no­lo­gi: Det er an­slått at det vil va­ere fire mil­li­ar­der men­nes­ker i Afri­ka in­nen år 2100. Det vil bli ver­dens yngs­te kon­ti­nent – og det som ur­ba­ni­se­res ras­kest. Det­te er en stor mu­lig­het, men også en ut­ford­ring hvis job­be­ne ute­blir. Afri­ka og Euro­pa er nabo­kon­ti­nen­ter. Vi har en fel­les in­ter­es­se i å ska­pe nye mu­lig­he­ter. Tek­no­lo­gis­ke ny­vin­nin­ger som kuns­tig in­tel­li­gens og ro­bo­ter til­si­er at afri­kans­ke land vil gå gjen­nom en an­nen type ut­vik­ling enn asia­tis­ke land. Gjen­nom Di­gi­tal stra­te­gi for ut­vik­lings­po­li­tik­ken øker re­gje­rin­gen sat­sin­gen på ny tek­no­lo­gi slik at også ut­vik­lings­lan­de­ne får ta del i de mu­lig­he­ter in­no­va­sjon og di­gi­ta­li­se­ring gir.

Kon­kur­ranse­kraft svek­kes:

Mu­lig­he­ter kom­mer ofte sam­men med ut­ford­rin­ger. Afri­kans­ke land har 17 av de 20 ne­ders­te plas­se­ne på World Eco­no­mic Fo­rums ran­ge­ring av kon­kur­ranse­evne. Med 2,7 pro­sents øko­no­misk vekst for kon­ti­nen­tet, hol­der veks­ten bare så­vidt føl­ge med be­folk­nings­øk­nin­gen. Om ikke re­for­mer for å øke kon­kur­ranse­kraf­ten iverk­set­tes, ad­va­rer Den afri­kans­ke ut­vik­lings­ban­ken mot at kon­ti­nen­tet bare er i stand til å ska­pe un­der 25 pro­sent av de 450 mil­lio­ner nye job­be­ne som trengs de nes­te 20 åre­ne. Sam­men med de in­ter­na­sjo­na­le fi­nans­in­sti­tu­sjo­ne­ne og and­re land bi­står Nor­ge afri­kans­ke land med å ut­vik­le en po­li­tikk som leg­ger til ret­te for jobb­ska­ping og for­ut­sig­ba­re ramme­vil­kår.

Helse og ut­dan­ning er es­sen­si­elt

for kon­ti­nen­tets frem­tid: In­ves­te­rin­ger i men­nes­ke­lig ka­pi­tal – fer­dig­he­ter, kunn­skap og helse – blir enda vik­ti­ge­re når tek­no­lo­gi­en end­rer ar­beids­li­vet. Hvis den demo­gra­fis­ke ut­vik­lin­gen i Afri­ka skal bli et gode, og ikke en ut­ford­ring, må det tas et kraft­tak for barn og un­ge. Nor­ges sat­sing på dis­se om­rå­de­ne er re­kord­stor. Norsk na­e­rings­liv har mye å bi­dra med, ikke minst gjen­nom spiss­kom­pe­tan­se på helse og di­gi­ta­li­se­ring.

Nors­ke in­ter­es­ser – og de blå

mu­lig­he­te­ne: Det er afri­kans­ke land som må ta le­del­sen i å møte

I Øst-Afri­ka for­ven­tes 6,3 pro­sents vekst i 2019

Det vil bli ver­dens yngs­te kon­ti­nent – og det som ur­ba­ni­se­res ras­kest

sine øko­no­mis­ke ut­ford­rin­ger. Men vi skal job­be sam­men med dem. Det er ikke bare god ut­vik­lings­po­li­tikk, det er også god uten­riks­po­li­tikk og god norsk na­e­rings­livs­po­li­tikk.

Halv­par­ten av Nor­funds por­te­føl­je er i Afri­ka i vik­ti­ge sek­to­rer som for­ny­bar ener­gi, fi­nans og fi­nans­in­sti­tu­sjo­ner og i mat, land­bruk og fiske­opp­drett. I årets bud­sjett leg­ger re­gje­rin­gen igjen opp til å styr­ke ka­pi­tal­til­før­se­len slik at Nor­fund er i stand til å in­ves­te­re i nye ba­ere­kraf­ti­ge be­drif­ter sam­men med and­re in­ves­to­rer. Nors­ke in­ves­to­rer har spe­si­elt mye å bi­dra med på om­rå­der der Nor­ge har for­trinn, som ener­gi- og hav­na­e­rin­ger og ny tek­no­lo­gi. Det er vinn-vinn for al­le, men mest av alt for Afri­kas un­ge.

Foto: NABA

Ei­vind Fjeld­stad.

Foto: Ak­SEl lIAN

tellef thor­leifs­son.

Foto: NtB SCANPIX

Ine Ma­rie Erik­sen Sørei­de.

Foto: NtB SCANPIX

Ni­ko­lai Astrup.

Foto: Ei­vind YG­GEsEtH

BE­HOV FOR IN­FRA­STRUK­TUR: For norsk na­e­rings­liv hand­ler det om alt fra å set­te opp akva­kul­tur­pro­sjek­ter til vann­kraft og sol­celle­par­ker, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne. Her fra Gha­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.