Do­b­ler over­skud­det

MAKRO: Sta­ten lig­ger godt foran skje­ma, og kan nå et over­skudd på over 50 mil­li­ar­der kro­ner i år. Kraf­tig inn­tekts­vekst, nes­ten fla­te ut­gif­ter

Finansavisen - - STATSREGNSKAPET - „„ARE HARAM are.haram@fi­nans­avi­sen.no

Etter årets tre førs­te kvar­ta­ler har stats­bud­sjet­tets inn­tekts­side økt med 8,7 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor, vi­ser stats­regn­skaps­tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. Ut­gif­te­ne har økt med bare 1,3 pro­sent.

To pos­ter vokser sa­er­lig mye, sta­tens drifts­re­sul­tat fra egen pe­tro­le­ums­virk­som­het og ren­ter og ut­byt­te. Her er veks­ten på rundt 27 pro­sent.

Det­te er imid­ler­tid re­la­tivt små pos­ter, sa­er­lig sam­men­lig­net med sta­tens sam­le­de skat­te- og av­gifts­inn­gang, hvor også skatte­inn­tek­te­ne fra privat olje­virk­som­het inn­går.

Skat­ter og av­gif­ter har etter tre kvar­ta­ler gitt over 550 mil­li­ar­der kro­ner til stats­kas­sen, en vekst på nes­ten 10 pro­sent fra i fjor.

God års­slutt

Det nor­ma­le er at inn­tekts­veks­ten dab­ber av mot slut­ten av året, mens ut­gif­te­ne øker noe ras­ke­re. Det­te er imid­ler­tid mer ut­talt i lav­kon­junk­tur enn i høy­kon­junk­tur. I 2017 var det til­na­er­met like sterk vekst i inn­tek­te­ne som i ut­gif­te­ne i fjer­de kvar­tal, og skatte­inn­gan­gen økte med hele 37 pro­sent det sis­te kvar­ta­let, mye dre­vet av økte olje­skat­ter.

I og med at opp­gan­gen på inn­tekts­si­den har tatt seg sys­te­ma­tisk opp gjen­nom året så langt, mens ut­gifts­si­den har vist om­trent uend­ret vekst, skal det ikke mye til for at inn­tekts­veks­ten i årets fjer­de kvar­tal er ster­ke­re enn ut­gifts­veks­ten.

Over­skud­det på stats­bud­sjet­tet vil nes­ten ga­ran­tert sti­ge ut året, spørs­må­let er bare om det sti­ger mer el­ler mind­re enn i tred­je kvar­tal.

Godt over 50?

I førs­te kvar­tal var det fort­satt et un­der­skudd på stats­bud­sjet­tet før over­fø­ring fra Sta­tens pen­sjons­fond ut­land (Olje­fon­det). I and­re kvar­tal var det et ør­lite over­skudd, før tred­je kvar­tal ga et over­skudd på 30 mil­li­ar­der kro­ner. Sam­me over­skudd i fjer­de kvar­tal vil gi et to­talt 2018-over­skudd på i over­kant av 50 mil­li­ar­der kro­ner.

Om det slår til, blir over­skud­det mer enn dob­belt så stort i år som an­slått i Na­sjo­nal­bud­sjet­tet og al­le­re­de på nivå med an­sla­get for 2019.

Foto: Are HArAm

LøftER tAL­LE­nE: Na­sjo­nal­bud­sjet­tet i fi­nans­mi­nis­terSiv Jen­sens ves­ke had­de et for lavt an­slag på årets over­skudd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.