Stør­re tap for Nor­dic Mi­ning

Finansavisen - - DIGITALISERING AV E-FAKTURA - Fa

Gruve­sel­ska­pet Nor­dic Mi­ning øns­ker å star­te ut­vin­ning av ru­til og gra­nat fra Enge­bø­fjel­let i Sogn og Fjor­da­ne, og har fore­lø­pig in­gen inn­tek­ter. Kvar­tals­tal­le­ne vi­ser at drifts­un­der­skud­det mer enn dob­let seg sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor, til 17,5 millioner kro­ner de tre se­nes­te må­ne­de­ne.

År­sa­ken er at ak­ti­vi­te­ten øker ved Enge­bø­fjel­let, for­klar­te kon­sern­sjef Ivar Fos­sum tors­dag for­mid­dag.

Sel­ska­pet er i en pro­sess med å hen­te inn inn­til 40 millioner kro­ner, hvor ak­sjo­na­erer så langt skal ha teg­net seg for 27,5 millioner kro­ner. Pen­ge­ne skal va­ere til­strek­ke­li­ge til å fi­nan­siere den en­de­li­ge mu­lig­hets­stu­di­en, men ikke til å star­te ut­byg­gin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.