Be­drifts­ei­er­ne er ikke tyk­ke i ho­det

NA­E­RINGS­LIV: Olaf Thom­mes­sen i Be­drifts­for­bu­det er fort­satt mot e-fak­tu­ra­t­vang, og får støt­te av Sen­ter­par­ti­et. Nor­ge har falt fra 2. til 5. plass i di­gi ta­li­se­rings­in­deks

Finansavisen - - DIGITALISERING AV E-FAKTURA - „„BJØRN HENNING GRANDAL bhg@fi­nans­avi­sen.no

For and­re året på rad har Vis­ma gjen­nom­ført un­der­sø­kel­sen Di­gi­tal In­dex, som om­hand­ler di­gi­tal mo­den­het i nors­ke be­drif­ter. Sva­ret fra 1.500 re­spon­den­ter vi­ser at nors­ke be­drif­ter ikke er blitt sa­er­lig bed­re til å di­gi­ta­li­se­re i lø­pet av det se­nes­te året. Av be­drif­te­nes van­ligs­te øko­no­mis­ke og ad­mi­ni­stra­ti­ve pro­ses­ser, er kun 47 pro­sent av dis­se di­gi­ta­li­sert. In­dek­sen vis­te om­trent de sam­me ni­vå­ene også for et år til­ba­ke. En un­der­sø­kel­se fra EU vi­ser sam­ti­dig at Nor­ge, si­den i fjor, har falt fra and­re til fem­te­plass på EUs di­gi­ta­li­se­rings­in­deks.

Ikke be­kym­ret

– Jeg sy­nes ikke at det er spe­si­elt alar­me­ren­de å gå fra and­re til fem­te plass. Di­gi­ta­li­se­rin­gen vil kom­me av seg selv, sa Olaf Thom­mes­sen i Bedriftsforbundet i en pa­nel­de­batt i re­gi av Vis­ma og IKT-Nor­ge tors­dag.

Han er en ihuga mot­stan­der av e-fak­tu­ra­t­vang, som Vis­ma hev­der vil spa­re na­e­rings­li­vet for over 30 mil­li­ar­der kro­ner i året.

– Be­drifts­ei­er­ne er ikke tyk­ke i ho­det. Det er vi som må be­ta­le for det­te. Er pro­duk­te­ne gode nok, vil våre med­lem­mer ta dem i bruk. Vi vil ikke ha lov­på­legg.

Thom­mes­sen får full støt­te av le­der for na­e­rings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, Geir Polle­stad fra Sen­ter­par­ti­et.

– Nei, jeg er hel­ler ikke be­kym­ret. Jeg vil­le imid­ler­tid ha blitt be­kym­ret hvis po­li­ti­ker­ne gikk inn og lov­re­gu­ler­te hvor­dan be­drif­te­ne gjør opp seg imel­lom. Det må de få av­gjø­re selv, sier Polle­stad.

Like spille­reg­ler

Kon­sern­sjef i Vis­ma, Øystein Mo­an, tror det er en il­lu­sjon at kon­troll- og rap­por­te­rings­re­gi­met fra sta­ten kom­mer til å bli mil­de­re. Han på­pe­ker at det sta­dig kom­mer nye kon­trol­le­ren­de til­tak og sta­dig nye ting som må rap­por­te­res, både fra nors­ke myn­dig­he­ter og fra EU.

– Men det er vik­tig å skil­le mel­lom kon­trol­le­ren­de til­tak og stan­dar­di­se­ren­de til­tak. Det er bred enig­het om at det er bra at vi har stan­dar­di­sert høyre­kjø­ring her i lan­det. Vi had­de hel­ler ald­ri hatt in­ter­nett og te­le­fo­ni om ikke myn­dig­he­ter på tvers av land var blitt eni­ge om stan­dar­der for bruk av det­te, sier Mo­an.

Han me­ner at stan­dar­di­se­ring bi­drar til at det blir like for­hold for alle.

– De sto­re na­e­rings­livs­ak­tø­re­ne har i kraft av sin stør­rel­se mu­lig­het til for ek­sem­pel å kre­ve elek­tro­nisk fak­tu­ra fra sine le­ve­ran­dø­rer på sin stan­dard. Det sam­me gjør sta­ten til sine le­ve­ran­dø­rer. Små be­drif­ter og pri­vat­per­soner har ikke sam­me mak­ten. De er av­hen­gig av at sta­ten ska­per like spille­reg­ler for alle.

Stats­sek­reta­er Mag­nus Thue i Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet me­ner at na­e­rings­li­vet selv har en jobb å gjø­re, og han er slett ikke sik­ker på at lov­re­gu­le­ring er rett vei å gå for å få opp efak­tura­bru­ken.

– Det er litt for pas­sivt å tro at det­te skal ord­ne seg av seg selv, men det er li­ke­vel et vel­dig kraf­tig grep hvis vi inn­fø­rer e-fak­tu­ra­t­vang for na­e­rings­li­vet. Mitt ut­gangs­punkt er at be­drif­te­ne vet best selv, og at det skal va­ere sva­ert gode grun­ner for at vi skal lov­re­gu­le­re.

Mot­kref­ter

Mo­an me­ner regn­skaps­bran­sjen selv må ta de­ler av an­sva­ret for at di­gi­ta­li­se­rings­tak­ten er for lav.

– Det er de­fi­ni­tivt mot­kref­ter der ute. Det fin­nes fort­satt regn­skaps­by­rå­er som le­ver av pa­pir­flyt­ting og å leg­ge inn fak­tu­ra­er ma­nu­elt. Også in­kasso­bran­sjen

Over­gan­gen går alt­for tregt, og jeg sy­nes det er på tide at Stor­tin­get kvo­te­rer det­te inn

SANDRA RIISE, REGELRÅDET Det er vi som må be­ta­le for det­te. Er pro­duk­te­ne gode nok, vil våre med­lem­mer ta dem i bruk OLAf THOM­MES­SEN, BEDRIfTSfORBuNDET

le­ver godt av at folk sur­rer med be­ta­lin­ge­ne. Hele 5 pro­sent av pa­pir­fak­tu­ra­ene går i dag til in­kas­so, sam­men­lig­net med bare 0,5 pro­sent av fak­tu­ra­er som går di­rek­te til nett­ban­ken.

Tid­li­ge­re sjef for Regn­skap Nor­ge og nå le­der av Regelrådet, Sandra Riise, har nå snudd og er for efak­tu­ra­t­vang.

– Ja, jeg har end­ret syn. Over­gan­gen går alt­for tregt, og jeg sy­nes det er på tide at Stor­tin­get kvo­te­rer det­te inn.

Adm. di­rek­tør Si­ri Nils­sen i Ame­sto Accoun­tHou­se er enig med Riise.

– Vi må gjø­re noe for å hjel­pe na­e­rings­li­vet å kom­me i gang. Løs­nin­ge­ne er der, men alt­for man­ge sit­ter fast i gam­le ru­ti­ner. Økt di­gi­ta­li­se­ring vil bed­re be­drif­te­nes lik­vi­di­tet, sier Nils­sen.

Foto: Ei­Vind Yg­gEsEth

–MÅ TA AN­SVAR: Vis­ma-sjef Øystein Mo­an.

FOTO: NTB SCANPIX

–IKKE ALAR­ME­REN­DE: Be­drifts­for­bun­dets le­der, Olaf Thom­mes­sen, me­ner di­gi­ta­li­se­rin­gen vil kom­me av seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.