Finansavisen - - DI­GI­TA­LI­SE­RING AV E-FAK­TU­RA -

– Vi må prio­ri­te­re lønn­som­het frem­for vi­de­re vekst, fast­slår kon­sern­sjef Chris­ti­an Nør­gaard Mad­sen i Mul­ti­con­sult.

Tors­dag la han frem rap­por­ten for tred­je kvar­tal, men al­le­re­de i ok­to­ber slapp sel­ska­pet et re­sul­tat­var­sel hvor det kom frem at inn­tek­te­ne i tred­je kvar­tal vil­le bli sva­ke­re enn tid­li­ge­re ven­tet, truk­ket ned av tap fra ar­ki­tekt­virk­som­he­ten i Link ar­ki­tek­tur og in­ter­na­sjo­na­le seg­men­ter.

Den da­gen ras­te ak­sjen på børsen, mens den i går be­ve­get seg svakt i pluss, i og med at kat­ten al­le­re­de var slup­pet ut av sek­ken.

Kur­sen har stupt

For drøye to år si­den av­holdt det råd­gi­ven­de in­ge­ni­ør­sel­ska­pet en ka­pi­tal­mar­keds­dag hvor sto­re vekst­pla­ner og lønn­som­hets­mål som in­ne­bar en drifts­mar­gin på 10 pro­sent, ble lan­sert un­der slag­or­det 3-2-1 GO.

Da pla­ne­ne ble pre­sen­tert 12. ok­to­ber 2016, føk kur­sen opp og end­te på 106,50 kro­ner ved børs­slutt. Men sel­ska­pet er ik­ke i rute. Og på børsen hand­les nå ak­sjen for rundt 59 kro­ner, noe som gir et kurs­fall på 45 pro­sent fra ka­pi­tal­mar­keds­da­gen.

Det har med and­re va­ert en dår­lig ut­vik­ling for stor­ak­sjo­na­erer som OBOS, Pro­tec­tor For­sik­ring og in­ves­tor Egil Stens­ha­gen. Sist­nevn­te er 5. størs­te ak­sjo­na­er i sel­ska­pet med en post som nå har en børs­ver­di på rundt 67 millioner kro­ner, som er be­ty­de­lig la­ve­re enn inn­gangs­ver­di­en da in­ves­to­ren har va­ert med si­den no­te­rin­gen i 2015. No­te­rings­kur­sen lå da på 78 kro­ner.

Skro­ter mål­set­ning

I re­sul­tat­var­se­let som kom for­ri­ge må­ned, meld­te sel­ska­pet at drifts­mar­gi­nen for 2018 tro­lig vil ende på nivå med fjor­året, da den lå på 4 pro­sent.

Og det får nå kon­se­kven­ser for vekst­pla­ne­ne.

– Mar­ke­det er blitt mye tøf­fe­re si­den vi pre­sen­ter­te dis­se pla­ne­ne. Ti­me­ra­ter er un­der press og det på­vir­ker lønn­som­he­ten. Nå drar vi i brem­sen med tan­ke på M&A-vekst in­ter­na­sjo­nalt. Drifts­inn­tek­ter Drifts­re­sul­tat Re­sul­tat før skatt Re­sul­tat etter skatt 675,5 4,5 1,2 -0,5

MUL­TI­CON­SULT

608,8 10,5 9,6 7,8 Det å ut­vik­le multi­di­si­plin virk­som­het i Sve­ri­ge og våre pla­ner om eks­pan­siv vekst in­nen for­ny­bar ener­gi i Sør­øst-Asia og Sør­øst-Afri­ka blir satt på vent. Vi må prio­ri­te­re å få opp lønn­som­he­ten, sier Nør­gaard Mad­sen.

Også må­let om en re­sul­tat­mar­gin på over 10 pro­sent blir nå skro­tet.

I ste­det set­ter sel­ska­pet som mål å all­tid lig­ge over snit­tet for alle nor­dis­ke, børs­no­ter­te råd­gi­ven­de in­ge­ni­ør­sel­ska­per med om­set­ning på over 1 mil­li­ard.

– Hvor skuf­fen­de er det å måt­te ned­jus­te­re pla­ne­ne som ble pre­sen­tert for to år si­den?

– Det er en helt na­tur­lig end­ring. Man må til­pas­se seg et tøf­fe­re mar­ked. Kur­sen er uend­ret, men has­tig­he­ten set­tes ned.

FOTO: IváN KverMe

H. Gjen­dem. UT­FORD­REN­DE TI­DER: Kon­sern­sjef Chris­ti­an Nør­gaard Mad­sen må ofre sto­re vekst­pla­ner og hel­ler fo­ku­se­re på å bed­re lønn­som­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.