Do­b­ler opp med mil­li­ard­opp­kjøp

IN­DU­STRI:

Finansavisen - - HEXAGON OVERTAR HELE AGILITY - „„Hans Iver Oden­rud hans.iver.oden­rud@fi­nans­avi­sen.no

– Grunn­la­get ble lagt da vi gjor­de fu­sjo­nen med Agi­li­ty i 2016. Som eier har vi hatt stør­re inn­sikt i sel­ska­pet enn man nor­malt vil­le hatt ved opp­kjøp. Vi fø­ler oss tryg­ge på at det­te er en god in­ves­te­ring, sier Jon Erik Enge­set, kon­sern­sjef i Hexa­gon Com­po­si­tes.

Gass­tank­pro­du­sen­ten vars­ler i en mel­ding tors­dag etter­mid­dag at sel­ska­pet over­tar den res­te­ren­de ei­er­an­de­len på 50 pro­sent i Agi­li­ty Fu­el So­lu­tions (Agi­li­ty).

Agi­li­ty ble etab­lert i 2016 da Hexa­gons virk­som­het for be­hol­de­re av kom­pri­mert na­tur­gass til tung­trans­port, CNG Auto­mo­ti­ve, ble slått sam­men med Agi­li­ty Fu­el Systems. Hexa­gon har eid halv­par­ten og har hatt styre­plass i sel­ska­pet de to se­nes­te åre­ne.

Nå blar Hexa­gon opp rundt 1 mil­li­ard kro­ner for å bli ene­ei­er i en trans­ak­sjon der Agi­li­ty verd­set­tes til 2,1 mil­li­ar­der kro­ner.

Fra 1,4 til 2,9 mil­li­ar­der

Det kom­bi­ner­te kon­ser­net får en års­om­set­ning på om­trent 2,9 mil­li­ar­der kro­ner og et jus­tert drifts­re­sul­tat før av- og ned­skriv­nin­ger (EBITDA) på rundt 405 millioner kro­ner, går det frem i mel­din­gen.

Hexa­gon blir med and­re ord om­trent dob­belt så stort. i 2017 om­sat­te Hexa­gon for drøye 1,4 mil­li­ar­der kro­ner.

– Vi har en stra­te­gi om å ta Hexa­gon fra å va­ere en pro­dukt­le­ve­ran­dør til å bli en sys­tem- og løs­nings­le­ve­ran­dør, sier Enge­set.

Han vi­ser til at sel­ska­pet se­nest for et par uker si­den an­non­ser­te opp­kjø­pet av Di­gi­tal Wa­ve – også det­te et ledd i den­ne stra­te­gi­en. Di­gi­tal Wa­ve har ut­vik­let tek­no­lo­gi som bru­kes i tes­ting og re­kva­li­fi­se­ring av trykk­be­hol­de­re og har bruks­om­rå­der også langt uten­for Hexa­gons pro­dukt­por­te­føl­je.

– Med over­ta­gel­sen av Agi­li­ty blir vi en in­te­grert sys­tem­le­ve­ran­dør også på seg­men­tet in­nen bus­sog tung­trans­port, sier Enge­set.

Kom­po­sit­tan­ke­ne og sys­te­me­ne til Agi­li­ty bru­kes for både na­tur­gass-, hydro­gen-, pro­pa­nog bat­te­rie­lek­tris­ke løs­nin­ger. Fi­nans­avi­sen har tid­li­ge­re skre­vet at Agi­li­ty-tan­ke­ne blant an­net fin­nes i New Yorks flå­te av gass­drev­ne bus­ser.

Enge­set vi­ser vi­de­re til at pris­dif­fe­ran­sen mel­lom gass og die­sel er til­ba­ke på et at­trak­tivt nivå, og at til­bake­be­ta­lings­ti­den på nytte­kjøre­tøy har gått ned.

Agi­li­ty om­sat­te i 2017 for 1,3 mil­li­ar­der kro­ner med et jus­tert ebitda på 122 millioner kro­ner, og re­sul­ta­tet er ven­tet å styr­ke seg både i 2018 og 2019.

Enge­set har in­gen­ting å ut­set­te på kjøpe­sum­men.

– Fra vårt per­spek­tiv er pri­sen vel­dig guns­tig, sier han.

Blir eget for­ret­nings­om­rå­de

Agi­li­ty vil nå inn­gå som et eget for­ret­nings­om­rå­de i Hexa­gon Com­po­si­tes.

– Stør­rel­se i seg selv er ikke vik­tig, men det er noen skala­for­de­ler, blant an­net at man kan trek­ke på et bredt kom­pe­tanse­mil­jø og op­ti­me­re or­ga­ni­sa­sjons­struk­tu­ren. For de som føl­ger oss tett er det også en stor for­del å få kon­so­li­dert inn tal­le­ne i regn­ska­pet, sier han.

Som hel­eid sel­skap vil Agi­li­tys fi­nan­si­el­le re­sul­ta­ter bli kon­so­li­dert inn i Hexa­gons kon­sern­regn­skap. Enge­set me­ner det­te gre­pet vil gjø­re det enk­le­re for ana­ly­ti­ker å verd­set­te sel­ska­pet.

– Har det­te va­ert et stort pro­blem frem til nå?

– De som føl­ger oss al­ler tet­test har nok hatt en rik­ti­ge­re for­stå­el­se av ver­di­ene enn de som føl­ger oss fra litt av­stand. De som har ba­sert pri­sin­gen på topp­lin­jen og re­sul­ta­tet før fi­nans­pos­ter kan nok ha fått et feil inn­trykk av ver­di­ene, sier han.

Opp­kjø­pet vil bli full­fi­nan­siert ved hjelp av en sik­ret låne­fa­si­li­tet hos DNB, men Hexa­gon plan­leg­ger i til­legg å ut­ste­de et usik­ret ob­li­ga­sjons­lån ved hjelp av DNB Mar­kets. Ob­li­ga­sjo­nen skal iføl­ge mel­din­gen sik­re at sel­ska­pet er so­lid fi­nan­siert på lang sikt.

– Vi får en stør­re to­tal­ba­lan­se og øker gjelds­si­den i sel­ska­pet, men har vel­dig lite gjeld fra tid­li­ge­re og er frem­de­les in­nen­for et for­svar­lig nivå, sier Enge­set.

Foto: iván Kver­me

vOKser: Hexa­gon Com­po­si­tes øker om­set­nin­gen fra 1,4 til rundt 2,9 mil­li­ar­der kro­ner med opp­kjø­pet av Agi­li­ty. Kon­sern­sjef Jon erik enge­set fø­ler seg på trygg på at det er en god in­ves­te­ring.

Foto: HexA­gon Com­po­Si­teS

sTOrT Mar­Ked: Fle­re na­tur­gass­drev­ne bus­ser i USA bru­ker kom­po­sitt­tan­ker ut­vik­let av Hexa­gon Com­po­si­tes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.