Har ver­di­er for 72,5 mil­li­ar­der

IN­DU­STRI: Kjell In­ge Røk­kes ver­di­er i Aker sti­ger vi­de­re, og det er fort­satt Aker BP som drar las­set.

Finansavisen - - AKER 3. KVARTAL - „„FRANK HEL­GE NJØSEN frank.njo­sen@fi­nans­avi­sen.no

– Vi be­gyn­ner å na­er­me oss slut­ten av året, som høyst sann­syn­lig vil bli et av Akers bes­te, sa Øy­vind Erik­sen da han inn­le­det pre­sen­ta­sjo­nen av sel­ska­pets re­sul­ta­ter for tred­je kvar­tal tors­dag.

Aker-sje­fen kan se til­ba­ke på et år der ver­di­ene av sel­ska­pets ei­en­de­ler fort­set­ter å sti­ge.

Si­den inn­gan­gen av 2018 har Akers ak­sje­kurs ste­get fra 403 til 615 kro­ner på Oslo Børs, alt­så mer enn 50 pro­sent. I sam­me pe­rio­de har ho­ved­in­dek­sen på bør­sen ste­get mind­re enn 10 pro­sent.

Ved ut­gan­gen av tred­je kvar­tal satt Aker med ver­di­er for 72,5 mil­li­ar­der kro­ner. Den verdi­jus­ter­te egen­ka­pi­ta­len (NAV), alt­så brutto­ver­di­ene jus­tert for gjeld og and­re for­plik­tel­ser, var på 63,3 mil­li­ar­der kro­ner, til­sva­ren­de 852 kro­ner pr. ak­sje. Det er en øk­ning på 10,8 pro­sent fra and­re kvar­tal.

– NAV og ak­sje­kur­sen nåd­de «all time high» i tred­je kvar­tal, sier Erik­sen.

Uro­en i ak­sje­mar­ke­de­ne i ok­to­ber og et kurs­fall tors­dag har imid­ler­tid dem­pet verdi­ut­vik­lin­gen noe si­den ut­gan­gen av tred­je kvar­tal, og pr. i går lå NAV på i un­der­kant av 700 kro­ner pr. ak­sje.

Aker BP do­mi­ne­rer

Det er olje og gass som er do­mi­ne­ren­de i Akers por­te­føl­je av ei- en­de­ler, og ut­gjor­de 69 pro­sent av sel­ska­pets sam­le­de in­ves­te­rin­ger.

Her er det olje­sel­ska­pet Aker BP som le­der an og som nok en gang løfter ver­di­ene vi­de­re. Ved ut­gan­gen av tred­je kvar­tal had­de Aker ver­di­er for nes­ten 50 mil­li­ar­der kro­ner i Aker BP – en opp­gang på 6,8 mil­li­ar­der bare si­den and­re kvar­tal. I de and­re in­ves­te­rin­ge­ne var det bare mind­re be­ve­gel­ser (se ta­bell). Sti­gen­de olje- og gass­pri­ser bi­dro til at Aker BP bok­før­te drifts­inn­tek­ter på tett opp­un­der 1 mil­li­ard dol­lar i årets tred­je kvar­tal – det høy­es­te i sel­ska­pets his­to­rie – og drifts­re­sul­ta­tet lan­det på 548 millioner dol­lar. Olje­sel­ska­pet pro­du­ser­te nes­ten 151.000 fat olje pr. dag i for­ri­ge kvar­tal.

AKER

Det er også fra Aker BP det kom­mer mest ut­bytte­kro­ner. Bare i tred­je kvar­tal fikk ak­sjo­na­ere­ne i Aker ut­be­talt et ut­byt­te på 524 millioner kro­ner, hvor­av 370 millioner kro­ner fra Aker BP og 154 millioner fra Ocean Yield.

To­talt i år kom­mer Aker til å be­ta­le mel­lom 2,1 og 2,2 mil- liar­der kro­ner i di­rekte­av­kast­ning til sine ak­sjo­na­erer. Det kan sa­er­lig Kjell In­ge Røk­ke va­ere for­nøyd med, som eier to tredje­de­ler av sel­ska­pet.

Ny­sats­ning i Gha­na

Selv om Aker BP er blitt en gull­kalv for Aker, er man­ge av in­ves­to­re­ne

FOTO: NTB SCANPIX

BYG­GER VER­DI­ER: Kjell In­ge Røk­ke eier drøyt to tredje­de­ler av Aker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.