NTS-vekst tross syk­dom

Finansavisen - - LERØY SEAFOOD 3. KVARTAL - Fa

NTS opp­nåd­de i tred­je kvar­tal et drifts­re­sul­tat før av- og ned­skriv­nin­ger (ebitda) og bio­masse­jus­te­rin­ger på 114,6 millioner kro­ner, ned fra 155,4 millioner i sam­me pe­rio­de i fjor.

Hav­bruks­kon­ser­net for­kla­rer ned­gan­gen med syk­dom og føl­ge­lig la­ve­re mar­gi­ner i opp­dretts­virk­som­he­ten.

De sam­le­de drifts­inn­tek­te­ne økte fra 356,1 til 383,2 millioner kro­ner, løf­tet av kjø­pe­ne av Fiskel­di Aust­fjar­da og Sjø­trans­port Rot­sund.

Re­sul­tat­veks­ten før skatt fra 106,8 til 127,9 millioner for­kla­res med bed­re re­sul­ta­ter fra Norsk Fiske­trans­port Drifts­inn­tek­ter 383,2 Drifts­re­sul­tat 136,9 Re­sul­tat før skatt 127,9 Re­sul­tat etter skatt 103,0

NTS

356,1 110,3 106,8

87,6

og Sjø­trans­port Rot­sund samt po­si­ti­ve bio­masse­jus­te­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.