Har in­ves­tert 1,8 mrd. så langt i år

Finansavisen - - LERØY SEAFOOD 3. KVARTAL - Fa

– Sel­ska­pet har in­ves­tert 1,8 mil­li­ar­der kro­ner i 2018. De har lagt inn de sto­re in­ves­te­rin­ge­ne i år, og har la­ve­re in­ves­te­rings­nivå i 2019. Med in­ves­te­rings­stra­te­gi­en Nor­dea Mar­kets har ned­gra­dert Nor­way Royal Sal­mon (NRS) fra kjøp til hold, mel­der TDN Di­rekt.

«Vi me­ner fort­satt det lang­sik­ti­ge vekst­po­ten­sia­let i Nor­way Royal Sal­mon er lo­ven­de, men ser at det tar len­ger tid enn først ven­tet å ma­te­ria­li­se­re veks­ten,» skri­ver meg­ler­hu­set i en opp­da­te­ring. me­ner vi at sel­ska­pet vil bed­re kon­tant­strøm­men i sel­ska­pet i 2019, av­slut­ter Auk­ner.

Ler­øy Sea­food-ak­sjen steg over 2 pro­sent på Oslo Børs like etter at kvar­tals­re­sul­ta­tet ble

«Vi sen­ker våre es­ti­ma­ter for 2019 og 2020, og ned­gra­de­rer an­be­fa­lin­gen,» he­ter det vi­de­re, iføl­ge TDN.

NRS la frem tredje­kvar­tals­tall tirs­dag, som ut­løs­te stort kurs­fall på Oslo Børs. NRS-ak­sjen end­te da ned drøyt 14 pro­sent, til 214 kro­ner. Sjø­mat­a­k­sjen holdt seg på det­te ni­vå­et i går etter­mid­dag. lagt frem. Ak­sjen end­te opp 1,95 pro­sent til 77,50 kro­ner da bør­sen steng­te. De sis­te tre må­ne­de­ne har Ler­øy-ak­sjen ste­get 26 pro­sent. Så langt i 2018 er Ler­øy­ak­sjen opp 76 pro­sent.

Nor­dea sen­ker NRS-es­ti­ma­te­ne

Foto: Ei­vind Yg­gESEtH

og fi­nans­di­rek­tør Sjur Malm i Ler­øy Sea­food er godt for­nøyd med tred­je kvar­tal.

Foto: Ei­vind Yg­gESEtH

NED­GRA­DERT: nor­way Royal Sal­mon, her ved kon­sern­sjef Char­les Høst­lund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.