Langt ifra har­mo­ni

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - I MoR­gEn: BAK tAl­lE­nE

Se­ne­re har de slup­pet inn nye in­ves­to­rer, og grup­pe­rin­gen eier i dag drøyt 75 pro­sent av ak­sje­ne. For to av in­ves­to­re­ne kan nep­pe be­gre­pet «uav­hen­gig» av hver­and­re bru­kes, og de eier na­er 28 pro­sent av ban­ken.

Sve­aas i Ad­van­zia og venne­gjen­gen i Avi­da tje­ner på å slip­pe nors­ke re­gu­le­rin­ger som til­si­er at ei­er­an­de­ler ikke skal over­sti­ge 10 pro­sent i en bank, og at det må sø­kes om ei­er­an­de­ler opp mot 20 el­ler 25 pro­sent.

Det er bare å se på job­ben Ma­ri­ti­me & Mer­chant (M&M) måt­te leg­ge ned får å få sin kon­se­sjon el­ler å se på de do­ku­men­te­ne Chris­ten Sve­aas’ sek­reta­er har måt­tet skri­ve for å få gjen­nom­slag for Kiste­fos’ in­ves­te­ring i Insta­bank. I M&M end­te det med at Henning Ol­dendorff og End­re Rø­sjø re­du­ser­te sine ei­er­an­de­ler til 25 pro­sent hver, og i Insta­bank har Sve­aas fore­lø­pig kjøpt knap­pe 10 pro­sent av ak­sje­ne. Kiste­fos har ven­tet i fem må­ne­der på god­kjen­nel­sen om å kjø­pe seg opp til 22,5 pro­sent.

Når PE-for­val­te­ren For­tu­les’ fond, med det pas­sen­de nav­net Spec­i­al Si­tua­tions Mas­ter Fund, vil flyt­te Bank Nor­we­gi­ans ho­ved­kon­tor, kan det dis­ku­te­res hvor mye ka­pi­tal det vil fri­gjø­re til ban­kens ei­ere. Ana­ly­ti­ker Ul­rik Zür­cher År­dal an­ty­der 2 mil­li­ar­der kro­ner, og drøyt 10 kro­ner pr. ak­sje, ba­sert på Re­surs Banks (som eier yA Bank) mo­del­ler.

Bank Nor­we­gi­an-ak­sjo­na­ere­ne ser kan­skje mot Ad­van­zias mo­del­ler i Lux­em­bourg. Til­sva­ren­de kjerne­ka­pi­tal­krav vil­le bi­dratt til enda fle­re frislup­ne mil­li­ar­der. I lø­pet av tre kvar­ter ble Bank Nor­we­gi­an-kur­sen løf­tet 3 pro­sent på Oslo Børs

De mest drøm­men­de

tors­dag på ny­he­ten om at For­tu­les vil flyt­te ban­ken (se egen ar­tik­kel side 16).

For For­tu­les kan et mål va­ere å fri­gjø­re mil­li­ar­der fra kjerne­ka­pi­ta­len, men det kan også va­ere at fon­det vil slip­pe unna reg­ler som be­gren­ser kon­kur­ranse­kraf­ten. Det kan også va­ere at for­val­ter­ne sim­pelt­hen vil ha ut­byt­te kvar­tals­vis.

Det at Nor­dens de­si­dert størs­te fi­nans­kon­sern, Nor­dea, flyt­ter sitt ho­ved­kon­tor fra Stock­holm til Hel­sin­ki av re­gel­hen­syn og til­hø­rig­het til bank­u­nio­ner sier sitt. Noe så en­kelt som for­skjel­len i ei­er­skaps­be­grens­nin­ge­ne i Nor­ge og Sve­ri­ge vi­ser hvor koko for­skjel­lig bank­re­gu­le­rin­gen er i ferd med å bli i Nor­den. Det er i hvert fall langt i fra myn­dig­he­te­nes mål om «har­mo­ni­se­ring».

FOTO: NTB ScaNpix

RING NABO’N: Tid­li­ge­re di­rek­tør for bank og for­sik­rings­til­syn Emil Stef­fen­sen (t.v.) og fi­nanstil­syns­di­rek­tør Mor­ten Balt­zer­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.