Tysk­land i ek­so­sen

Finansavisen - - VALUTA PERSONLIG ØKONOMI - Are HArAm

De man­ge tys­ke bil­pro­du­sen­te­ne som sli­ter etter å ha blitt tatt for re­gel­rett juks med av­gass­må­lin­ge­ne slår nå di­rek­te og syn­lig ut i tysk makro­øko­no­mi. HSBC tror tysk øko­no­mi krym­pet med 0,1 pro­sent det sis­te kvar­ta­let. I så fall er det førs­te kvar­tal med ne­ga­tiv vekst si­den star­ten av 2015, iføl­ge Bloom­berg.

År­sa­ken til at HSBC har sen­ket sin pro­gno­se med et halvt pro­sent­po­eng er pro­ble­me­ne med av­gass­tes­te­ne bil­pro­du­sen­te­ne må gjen­nom. HSBC er med det­te blant de størs­te pes­si­mis­te­ne, men også Bun­des­bank spår til­na­er­met null­vekst.

HSBC vi­ser til at bil­sal­get i tred­je kvar­tal sank med hele 7,4 pro­sent fra kvar­ta­let før, iføl­ge Bloom­berg. Også lø­pen­de salgs­kon­trak­ter på bi­ler som ennå ikke er le­vert har sun­ket klart, så det lig­ger ikke an til noe raskt come­back for bil­bran­sjen.

EU-kom­mi­sjo­nens fers­ke pro­gno­ser til­si­er et klart vekst­fall i år og nes­te år. Etter 2,4 pro­sent for euro­so­nen i fjor, ven­ter kom­mi­sjo­nen nå 2,1 pro­sent i år og så 1,9 pro­sent i 2019.

Kom­mi­sjo­nen leg­ger også til grunn klart la­ve­re vekst­pro­gno­se for Nor­ge enn den nors­ke re­gje­rin­gen og Nor­ges Bank leg­ger til grunn.

I for­kant av Feds rente­møte tors­dag kveld norsk tid styr­ket dol­la­ren seg etter et par sva­ke da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.