Krakk i olje- og olje­ser­vice­ak­sjer

OLJE: Olje­pris­fal­let på 17 dol­lar den se­nes­te må­ne­den har sendt ak­sje­kur­se­ne kraf­tig ned på Oslo Børs. Bare i Aker BP er ver­di­er for over 30 mil­li­ar­der borte.

Finansavisen - - OLJEPRISEN UNDER 70 DOLLAR - „„HANNE STEENSNAES hanne.steensnaes@fi­nans­avi­sen.no „„CHRISTER TEIGEN christer.teigen@fi­nans­avi­sen.no

DNB tror fort­satt på stramt olje­mar­ked

For førs­te gang si­den be­gyn­nel­sen av april ble olje­pri­sen no­tert til un­der 70 dol­lar fa­tet. På litt over én må­ned har pri­sen falt 17 dol­lar, noe som har fått sto­re føl­ger på olje­tun­ge Oslo Børs. Fre­dag var de to størs­te olje­sel­ska­pe­ne, Equi­nor og Aker BP, ned hen­holds­vis 3 og 4 pro­sent. Aker, Kvaer­ner, Se­a­drill og Prosafe var alle ned over 4 pro­sent.

Bare den se­nes­te må­ne­den er ek­sem­pel­vis en tredje­del av børs­ver­di­en i seis­mikk­sel­ska­pet Pe­tro­le­um Geo-Ser­vices skrelt vekk. TGS-No­pec, Se­a­drill og Aker BP er ned over 20 pro­sent, og til og med Tor Olav Trøims raskt vok­sen­de rigg­baby Borr Dril­ling har falt na­er 20 pro­sent.

Kor­rek­sjo­nen kom­mer etter en kraf­tig opp­gang som var­te frem til be­gyn­nel­sen av ok­to­ber. Frem til da had­de olje­pri­sen klat­ret fra 67 til 86 dol­lar fa­tet, og olje- og olje­ser­vice­ak­sje­ne steg kraf­tig.

Et fall på over 7 pro­sent i Equi­nor den se­nes­te må­ne­den be­tyr et verdi­fall på 58 mil­li­ar­der kro­ner, mens Aker BPs børs­ver­di er ned fra en topp på over 120 mil­li­ar­der kro­ner den førs­te da­gen i ok­to­ber til 90,5 mil­li­ar­der kro­ner fre­dag.

Den sto­re olje­eks­po­ne­rin­gen på Oslo Børs gjør at ho­ved­in­dek­sen de se­nes­te da­ge­ne ikke har fulgt med opp­gan­gen på and­re bør­ser i USA og Euro­pa. Fre­dag falt imid­ler­tid bør­se­ne ver­den rundt, tro­lig dre­vet av at den ame­ri­kans­ke ti­års­ren­ten er rundt høy­es­te nivå hit­til i år, og at to­års­ren­ten er på sitt høy­es­te på ti år.

Til­buds­dre­vet ned­gang

Hel­ge André Mar­tin­sen, som har tatt over som olje­ana­ly­ti­ker i DNB Mar­kets etter Tor­bjørn Kjus, slapp ny­lig sin førs­te ana­ly­se for olje­pri­sen. Da opp­jus­ter­te han meg­ler­hu­sets an­slag fra 68 til 83 dol­lar for nes­te år. Si­den har olje­pri­sen falt fra 79 til un­der 70 dol­lar.

– Det­te er en til­buds­dre­vet ned­gang. Ned­sal­get de sis­te uke­ne har va­ert dre­vet av OPEC­pro­duk­sjo­nen for ok­to­ber, som var be­ty­de­lig høy­ere enn i sep­tem­ber, og at olje­pro­duk­sjo­nen i USA for au­gust økte med rundt 400.000 fat pr. dag fra juli. I til­legg har USA gitt åtte land in­klu­dert Ki­na, Ja­pan, Sør-Korea og In­dia del­vis fri­tak fra Iransank­sjo­ne­ne, noe som leg­ger yt­ter­li­ge­re press på pri­se­ne, sier olje­ana­ly­ti­ke­ren.

Mar­tin­sen vil ikke end­re sitt syn til tross for pris­fal­let:

– Olje­pri­sen er sjel­den sta­bil, så det er ikke over­ras­ken­de med litt vo­la­ti­li­tet. Med en fort­satt fal­len­de pro­duk­sjon fra Iran og sti­gen­de etter­spør­sel fra raf­fi­ne­ri­ene tror vi li­ke­vel at den fun­da­men­ta­le ba­lan­sen stram­mer seg til i må­ne­de­ne frem­over, sier han.

– Fort­satt kjempe­mar­gi­ner

Ana­lyse­sjef Ei­rik Røh­mes­mo i Clark­son Pla­tou på­pe­ker at til tross for pris­fal­let tje­ner olje­sel­ska­pe­ne så mye pen­ger at han ikke fryk­ter for den kom­men­de in­ves­te­rings­veks­ten.

– Selv om olje­pri­sen har falt fra 85 til un­der 70 dol­lar, har olje­sel­ska­pe­ne kjempe­mar­gi­ner, og off­shore­pro­sjek­ter fort­satt vel­dig god ka­pi­tal­av­kast­ning.

Han me­ner li­ke­vel at noen kan fryk­te at olje­sel­ska­pe­ne ut­set­ter en­kel­te pro­sjek­ter nå som olje­pri­sen er la­ve­re.

– I mot­set­ning til de sto­re ame­ri­kans­ke rigg­sel­ska­pe­ne, er Se­a­drill ek­sem­pel­vis av­hen­gig av at mar­ke­det kom­mer til­ba­ke i 2020 el­ler 2021. Da må det ha nok kon­tant­strøm til å be­tje­ne gjel­den sin, så sant det ikke får vi­de­re ut­set­tel­ser fra ban­ke­ne, sier ana­lyse­sje­fen.

Han me­ner den sto­re bøl­gen av re­struk­tu­re­rin­ger har be­gynt å leg­ge seg i rigg­sek­to­ren og er hel­ler ikke be­kym­ret for subse­a­sel­ska­pe­ne, på grunn av re­la­tivt ster­ke ba­lan­ser. In­nen­for sup­ply­sek­to­ren er det an­ner­le­des.

– Der kan det fort kom­me en ny bøl­ge, et­ter­som en del sel­ska­per fort­satt har vel­dig mye gjeld. Dis­se har ikke kut­tet så mye gjeld, men fått be­ta­lings­ut­set­tel­ser, så det er re­la­tivt sann­syn­lig, sier Røh­mes­mo.

FOTO: Ei­viND Yg­gEsEtH FOtO: Ei­viND Yg­gEsEtH

FORT­SATT BUll: Olje­ana­ly­ti­ker Hel­ge André Mar­tin­sen i DNB Mar­kets.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.