Kort­bru­ken øker vi­de­re

Finansavisen - - LAVO.TV-KURSFALL - Fa

I ok­to­ber ble det ut­ført 162,2 mil­lio­ner kort­kjøp, 4,8 pro­sent fle­re enn i sam­me må­ned i fjor, iføl­ge Nets og BankAxept.

I lø­pet av må­ne­den ble be­ta­lings­kor­te­ne brukt til kjøp av va­rer og tje­nes­ter for na­er 53 mil­li­ar­der kro­ner. Det­te ut­gjør en øk­ning på 4,7 pro­sent fra ok­to­ber i fjor.

Iføl­ge Stein-Ar­ne Tjo­re, presse­sjef for Nets i Nor­ge, var ok­to­ber der­med må­ne­den med størst om­set­nings­vekst hit­til i år.

For­øv­rig ble det i ok­to­ber brukt kon­takt­løse BankAxept-kort nes­ten 5,3 mil­lio­ner gan­ger, en vekst på 22,1 pro­sent fra sep­tem­ber.

Foto: NtB scaN­pix

SØNDAGSEFFEKT: Nets på­pe­ker at det var fire søn­da­ger i årets ok­to­ber, mot fem i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.