For­bed­ring for AF Grup­pen

Finansavisen - - FERSK SJEF I NORFUND - Fa

Entre­pre­nør­sel­ska­pet AF Grup­pen økte både inn­tek­te­ne og re­sul­ta­tet i tred­je kvar­tal. Iføl­ge DNB Mar­kets­ana­ly­ti­ker Si­men Mor­ten­sen var rap­por­ten i all ho­ved­sak på lin­je med for­vent­nin­ge­ne og mar­ke­det rea­ger­te med å sen­de ak­sjen svakt i pluss. Men hit­til i år er ak­sjen ned 3 pro­sent.

Mor­ten­sen har en salgs­an­be­fa­ling på ak­sjen og opp­rett­hol­der den også etter fre­da­gens rap­port. Det sam­le­de ut­byt­tet for 2018 en­der på 8,50 kro­ner pr. ak­sje. «Når ak­sjen blir pri­set med et ut­byt­te som er stør­re enn re­sul­tat pr. ak­sje, så hand­les den på inn­tje­nings­multip­ler over til­sva­ren­de sel­ska­per. Den er for dyr», be­grun­ner han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.