Pris­stig­nin­gen er kuet

Finansavisen - - NORSK INFLASJON I OKTOBER - „„JONE FRAFJORD jone.frafjord@fi­nans­avi­sen.no

Kjerne­in­fla­sjo­nen i Nor­ge var iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå 1,6 pro­sent i ok­to­ber, målt ved veks­ten i KPIJAE – kon­sum­pris­in­dek­sen jus­tert for ener­gi og av­gifts­end­rin­ger – sis­te 12 må­ne­der.

Det er ned fra 1,9 pro­sent i ok­to­ber og sep­tem­ber, og også la­ve­re enn de 1,8 pro­sen­te­ne som media­nansla­get blant pro­gnose­ma­ker­ne til­sa. Men det er helt på lin­je med hva Nor­ges Bank had­de sett for seg.

Nøy­tral in­fla­sjon

For øye­blik­ket er kjerne­inf la­sjo­nen nøy­tral i for­hold til Nor­ges Banks rente­bane, fast­slår Han­dels­ban­ken.

«Mens da­gens ut­fall var sva­ke­re enn vi had­de ven­tet, be­kref­ter det se­nes­te ut­fal­let vår vur­de­ring om at in­fla­sjons­pres­set er sva­ke­re enn an­ty­det av et par høye tall i lø­pet av høs­ten,» skri­ver makro­øko­nom Marius Gons­holt Hov i Han­dels- ban­ken i et no­tat fre­dag.

Mat­pri­se­ne sank 0,2 pro­sent i må­ne­den (se­song­jus­tert) og bi­dro sam­men med trans­port til å trek­ke ned in­nen­landsk in­fla­sjon med 0,5 pro­sent­po­eng til 1,8 pro­sent, iføl­ge Swed­bank-øko­nom Mar­le­ne Skjel­let Gra­ne­rud. Mot­satt steg im­por­tert in­fla­sjon mer enn hva Nor­ges Bank had­de an­tatt.

«Etter fle­re må­ne­der med sto­re end­rin­ger i dis­kre­sjo­na­ere pri­ser, som møbler, mat og kla­er og sko, vi­ser in­fla­sjons­tal­le­ne for ok­to­ber en gans­ke «nor­mal» ut­vik­ling med mer dem­pe­de se­song­jus­ter­te end­rin­ger i de fles­te ka­te­go­ri­ene,» skri­ver hun.

Hun ser in­gen grunn til å end­re pro­gno­sen om at nes­te rente­he­ving fra Nor­ges Bank kom­mer i mars nes­te år. Sty­rings­ren­ten ble satt opp til 0,75 pro­sent i sep­tem­ber. Rente­ba­nen fra sam­me møte in­di­ke­rer at sen­tral­ban­ken nå leg­ger opp til å heve ren­ten til litt over 2 pro­sent in­nen ut­gan­gen av 2021.

Fore­trek­ker vekst­tall

Fle­re in­fla­sjons­tall i over­kant av Nor­ges Banks pro­gno­ser kun­ne gitt økte spe­ku­la­sjo­ner om en ny rente­he­ving fra Nor­ges Bank al­le­re­de i de­sem­ber.

Lø­pen­de inf la­sjon er imid­ler­tid ikke en ho­ved­dri­ver for end­rin­ger i rente­ba­nen, iføl­ge ana­lyse­sjef Erik Bruce i Nor­dea Mar­kets, som dess­uten me­ner lø­pen­de in­fla­sjon sann­syn­lig­vis be­tyr enda mind­re når den li­ke­vel lig­ger na­er in­fla­sjons­må­let på 2 pro­sent.

«Vi vil leg­ge mer vekt på vekst­tall og spe­si­elt tall fra ar­beids­mar­ke­det,» fast­slår Bruce.

FOtO: IváN Kver­me

I SUM PÅ LIN­JE: Hjemme­la­get in­fla­sjon var i ok­to­ber la­ve­re enn sen­tral­bank­sjef Øystein Ol­sen og Nor­ges Banks an­slag, mens im­por­tert in­fla­sjon var over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.