The sal­mon

Finansavisen - - LØRDAG -

I de tid­li­ge­re lo­ka­le­ne til Alex Sushi, samt nabo­lo­ka­le­ne på beg­ge sider på Tjuvholmen, har Pet­ter Sandberg og part­ne­re etab­lert The Sal­mon, som er en blan­ding av res­tau­rant og et opp­le­vel­ses­sen­ter. Res­tau­ran­ten har 35 sitte­plas­ser in­ne og 120 ute om som­mer­en. Me­ny­en inne­hol­der i all ho­ved­sak laks, Nor­ges mest eks­por­ter­te mat­vare. Her er røk­te og gra­ve­te, kok­te, stek­te og fri­ter­te va­ri­an­ter av den blan­ke fisken som i dis­se da­ger vand­rer opp i el­ve­ne for å gyte.

Sted: Strand­pro­me­na­den 11. Pris lunsj­ret­ter: 110 – 275 kr. det sam­me. En­ten skal de bli ser­vert ak­ku­rat som på The Sal­mon, el­ler så lar hun det va­ere.

– Jeg had­de ald­ri trodd jeg skul­le si det­te, men bed­re munn­full­er har jeg sjel­den smakt, sier hun i det hun skra­per det sis­te ut av skå­len med tom yam-ma­jo­nes.

– Har ikke du tatt tre? sier Long strengt idet Short fisker opp nok en vann­bak­kels. To­talt fikk de ser­vert seks.

Short stam­mer usik­kert frem et «nei, det­te blir min tred­je», og Long ler høyt:

– Nå skul­le du sett fje­set ditt!

ser sa­er­de­les farge­rik ut. Den varm­røk­te lak­sen tro­ner på top­pen.

Longs saLat

Tid før ma­ten kom: 11 min. Be­søkt: 31. ok­to­ber 2018.

– Lak­sen er him­melsk, ut­bry­ter Long, le­ner seg over bor­det og na­er­mest dyt­ter en bit fisk inn i mun­nen på Short.

– Varm­røkt laks er så uen­de­lig mye bed­re enn van­lig røke­laks. Jeg fat­ter ikke at ikke fle­re sat­ser på det­te! Sa­la­ten er fresh og god. Po­te­te­ne også; fas­te og gode i kon­sis­ten­sen. Fen­ni­kel fun­ge­rer godt sam­men med fisk. En su­per rett, fort­set­ter hun en­tua­si­as­tisk.

Short er spent på sup­pen. Uten en gang å ha smakt på den, ser hun at kok­ken har va­ert raus med det som er oppi. Her er det man­ge bi­ter med laks og godt med grønn­sa­ker. En sup­pe, kokt på kvei­te, som må tyg­ges og ikke kan drik­kes. Selv om den er kre­met, er det in­gen fett­smak. Fløte­meng­den er re­du­sert til et per­fekt mi­ni­mum.

– Det er in­gen tvil om at kjøk­ke­net har til­gang til de bes­te og fers­kes­te rå­va­re­ne. Her er det ikke tatt noen snar­vei­er, sier Short, som fø­ler seg så sunn at hun, for å kom­pen­se­re, har tatt så mye smør på de til­hø­ren­de grov­brød­ski­ve­ne at det blir spor etter ten­ne­ne i smø­ret.

MåL­ti­det na­er­Mer seg sLut­ten.

Spøke­fug­len Long lu­rer på hva slags laks Short øns­ker seg til des­sert.

– Er det lov å si vann­bak­kels av den fri­ter­te ty­pen med laks?

lunsj­guid­en@fi­nans­avi­sen.no

Beach Club: Den le­gen­da­ris­ke ham­bur­ger­res­tau­ran­ten på Aker Bryg­ge har ikke laert noen nye triks, og stam­kun­de­ne har for lengst flyt­tet på seg. (20.9.18)

Oli­via: Oli­via har all­tid va­ert en trygg havn, men sjel­den har det va­ert mer lun­kent og kje­de­lig å søke ly. (9.8.18)

Bacchus spi­se­ri og vin­bar: På me­ny­en er det noe for en­hver smak. Stikk gjer­ne inn­om for en rask, men per­tent­lig lunsj uten unød­ven­dig­he­ter. (6.8.18)

Grå­di: Stikk inn­om for en upre­ten­siøs lunsj - om du li­ker å ser­ve­re deg selv og din for­ret­nings­part­ner. (24.7.18) Ho­tel Bris­tol: Det gjør vondt å si det, men Vin­ter­ha­ven og Bi­blio­tek­ba­ren har, smak­løs mat og uopp­merk­som be­tje­ning. (11.9.18)

Herre­gårds­kro­en: Ute­ser­ve­ring i flot­te om­gi­vel­ser, men dess­ver­re skor­ter det på både mat og ser­vice. Spe­si­elt med tan­ke på de høye pri­se­ne. (19.6.18)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.