Gjeste­skri­bent

Finansavisen - - LØRDAG - HAlf­dAn fen­wicK GrAnGård SeNIOrøKONOm I HaN­delS­baN­KeN

snak­ket USAs og Ki­nas pre­si­den­ter både len­ge og vel på te­le­fo­nen iføl­ge en twe­et fra Do­nald Trump. Sam­ta­len skal i stor grad ha dreid seg om (det svik­ten­de) han­dels­sam­ar­bei­det mel­lom lan­de­ne. Iføl­ge Trump be­ve­ger dis­ku­sjo­ne­ne seg i rik­tig ret­ning.

De av oss som må for­hol­de oss til den ame­ri­kans­ke pre­si­den­tens dag­li­ge ut­spill på Twit­ter, har for lengst la­ert at dis­se bør tas med en so­lid kly­pe salt. Ofte føl­ges ett ut­spill raskt av et an­net som slår i hjel det opp­rin­ne­li­ge bud­ska­pet. Den­ne gan­gen var det ty­de­lig at ak­sje­mar­ke­de­ne tok Trump på al­vor. Sig­na­let om en mu­lig de­eska­le­ring av han­dels­kon­flik­ten ble tatt imot med åpne ar­mer. MSCIs in­deks som føl­ger sel­ska­per med øko­no­misk eks­po­ne­ring mot Ki­na, steg 3,5 pro­sent den­ne tors­da­gen. Det var for øv­rig den størs­te po­si­ti­ve en­dags­be­ve­gel­sen i den­ne in­dek­sen si­den høs­ten 2011.

Gjen­nom året har ver­dens ak­sje­mar­ke­der va­ert pre­get av han­dels­kon­flik­ten mel­lom USA og Ki­na. Pro­tek­sjo­nis­tis­ke til­tak og ut­spill fra beg­ge si­der har blitt mot­tatt med frykt av mar­ke­de­ne. Dis­se mar­keds­ut­sla­ge­ne står til en viss grad i kon­trast til de be­reg­ne­de makro­øko­no­mis­ke kon­se­kven­se­ne av han­dels­kon­flik­ten. Pro­ble­met makro­øko­no­mer står over­for når vi skal for­sø­ke å be­reg­ne de real­øko­no­mis­ke kon­se­kven­se­ne av høy­ere han­dels­bar­rie­rer mel­lom USA og Ki­na, er at vi har vel­dig få his­to­ris­ke pa­ral­lel­ler å ta ut­gangs­punkt i. Kan­skje må vi til­ba­ke til 30-tal­let for å fin­ne en re­le­vant his­to­risk pa­ral­lell, og i mel­lom­ti­den har de øko­no­mis­ke struk­tu­re­ne end­ret seg så mye at den nep­pe er re­le­vant li­ke­vel.

TORS­DAG FOR­RI­GE UKE

si­tua­sjon er det enk­lest å set­te seg ned å reg­ne på den di­rek­te ef­fek­ten av la­ve­re eks­port­vekst på BNP­veks­ten. Her er de fles­te ana­ly­ti­ke­re eni­ge om at de inn­før­te tol­le­ne nep­pe er til­strek­ke­li­ge til å set­te et mar­kert av­trykk i veks­ten ver­ken i Ki­na el­ler USA. Ak­sje­in­ves­to­rer har ikke nød­ven­dig­vis va­ert eni­ge i den vur­de­rin­gen. Som et ek­sem­pel har det ki­ne­sis­ke ak­sje­mar­ke­det ut­vik­let seg sva­ert svakt i år, også sva­ke­re enn and­re frem­vok­s­en­de mar­ke­der sam­let. Ut­vik­lin­gen i ak­sje­mar­ke­de­ne re­flek­te­rer mu­li­gens fle­re and­re­runde­ef­fek­ter enn det de di­rek­te ef­fek­te­ne av la­ve­re vekst­bi­drag fra eks­por­ten tar høy­de for.

Jeg ten­ker da på ef­fek­ten av stør­re usik­ker­het og la­ve­re vekst­for­vent­nin­ger som igjen kan bi­dra til at også in­ves­te­rings- og kon­sum­veks­ten fal­ler som et re­sul­tat av han­dels­kon­flik­ten. I til­legg tror jeg det er ri­me­lig å anta at selv om han­dels­kon­flik­ten for øye­blik­ket er bi­la­te­ral, ser mar­ke­det på nye ut­spill og pro­tek­sjo­nis­tis­ke til­tak som et sig­nal på økt sann­syn­lig­het for en es­ka­le­ring som trek­ker med seg and­re land.

I EN SÅNN

Kon­junk­tur­rap­port har vi i Han­dels­ban­ken gjort et for­søk på å mo­del­le­re ef­fek­ten av en gans­ke

I VÅR FERS­KE

3. no­vem­ber Tor­mod An­dre­as­sen Uro og sving­nin­ger den nye stan­dar­den be­ty­de­lig es­ka­le­ring av han­dels­kon­flik­ten. I den­ne sam­men­hen­gen har vi va­ert sa­er­lig in­ter­es­sert i å vur­de­re ef­fek­te­ne på norsk øko­no­mi. Som an­ty­det over, er det­te langt ifra en tri­vi­ell øvel­se. Vi har tatt i bruk en in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjent, glo­bal makro­mo­dell som tar hen­syn til han­dels­strøm­mer på tvers av lande­gren­ser, smitte­ef­fek­ter mel­lom na­sjo­na­le ka­pi­tal­mar­ke­der og va­luta­kurs­sving­nin­ger. Her har vi an­tatt økte toll­sat­ser i stør­rel­ses­or­den 10 pro­sent på all han­del mel­lom USA og de­res størs­te han­dels­part­ne­re in­klu­dert EU. Sist­nevn­te er også Nor­ges de­si­dert størs­te in­ter­na­sjo­na­le mar­ked for va­rer og tje­nes­ter.

Mo­dellek­ser­si­sen vi­ser klart la­ve­re vekst in­ter­na­sjo­nalt 27. ok­to­ber Jan An­dre­as­sen

It’s all over now, baby blue

20. ok­to­ber Ha­rald Mag­nus An­dre­as­sen Knap­per og glans­bil­der hol­der, takk en con­tai­ner fra Chi­na Ship­ping på hav­nen i Ham­burg. 13. ok­to­ber Andreas Be­ne­dic­tow SKat­teFUNN bi­drar til FoU-vekst med USA som den størs­te ta­pe­ren et­ter­som kon­kur­ranse­ev­nen til ame­ri­kans­ke eks­por­tø­rer fal­ler i alle de størs­te eks­port­mar­ke­de­ne. Men også EU og de øv­ri­ge im­pli­ser­te lan­de­ne kjø­les ned. De vik­tigs­te ka­na­le­ne her er sva­ke­re eks­port­vekst og la­ve­re in­ves­te­rings­vekst i sel­ska­pe­ne et­ter­som frem­tids­ut­sik­te­ne ser mør­ke­re ut. Vi har ikke an­tatt at USA øker toll­sat­se­ne på nors­ke va­rer og tje­nes­ter, men det be­tyr ikke at norsk øko­no­mi kom­mer hel­skin­net unna. La­ve­re in­ter­na­sjo­nal vekst fø­rer til at eks­port­veks­ten, og der­med også veks­ten i pri­va­te in­ves­te­rin­ger i Nor­ge li­der. Det­te skjer til tross for at kon­kur­ranse­ev­nen til nors­ke sel­ska­per bed­res re­la­tivt til lan­de­ne som 6. ok­to­ber Jostein Tvedt Fri­han­del el­ler han­dels­krig lave ren­ter uan­sett? 29. sep­tem­ber Kyr­re Aam­dal Fi­nans­kri­sen og øko­nomi­fa­get

22. sep­tem­ber Kyr­re Mar­ti­ni­us Knud­sen Opp­tu­ren har be­gynt for olje­ser­vice

UT­SATT VERDENSHANDEL:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.