Ork­la

Finansavisen - - LØRDAG -

Tid­li­ge­re in­du­stri­kon­glo­me­rat, nå merke­vare­sel­skap og na­e­rings­mid­del­pro­du­sent. børs­no­tert si­den 2. ja­nu­ar 1934. røt­ter til­ba­ke til gruve­drif­ten på løk­ken verk i 1654.

Pe­ter Ar­ne ruzicka har va­ert kon­sern­sjef si­den fe­bru­ar 2014. Ho­ved­kon­tor på Skøy­en i oslo.

18.178 an­sat­te, 18 pro­sent av dem i Nor­ge.

Stein erik Hagen er styre­le­der og størs­te ei­er via fa­mi­lie­sel­ska­pet Ca­ni­ca. (mill. kr.) Drifts­inn­tek­ter Drifts­re­sul­tat re­sul­tat før skatt re­sul­tat etter skatt 2017 39.561 4.635 4.571 3.591 2016 37.758 4.298 4.292 3.485

ha­genS mann: kon­sern­sjef Pe­ter ruzicka var tid­li­ge­re adm. di­rek­tør i Stein erik Ha­gens (t.v.) fa­mi­lie­sel­skap Ca­ni­ca, og i Ha­kon Grup­pen. FoTo: IváN kverme

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.