Gre­ta tråk­ket seg opp til Kol­len

Da ski­spo­re­ne mang­let i lys­løy­pa på Dømme­s­moen, fant Gre­ta Møre­trø Hor­te­mo sin egen vei.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - b Marie Hatlevoll marie@gat.no

Gre­ta Møre­trø Hor­te­mo fikk en strev­som, men flott tur da hun be­nyt­tet snøva­e­ret til å ta seg en ski­tur til Kol­len.

Tors­dag etter­mid­dag sto løype­ma­ski­nen pent par­kert i ga­ra­sjen, ute av stand. Der­med var det langt fra ny­pre­pa­rer­te løy­per som møt­te ski­lø­per­ne som vil­le nyte de snø­rike om­gi­vel­se­ne i fire mi­nus­gra­der.

– Jeg gikk uan­sett ikke bare i løy­pa, jeg tok meg en tur opp til Kol­len. Der var det in­gen som had­de gått før meg, så jeg måt­te tråk­ke min egen løy­pe, for­tel­ler Gre­ta.

Flott vin­ter­stem­ning

Det vis­te seg å ikke bare bli en en­kel kose­tur.

– Tu­ren var vel­dig strev­som, og jeg gikk over en del stei­ner. Men så var det bare å kik­ke opp på den flot­te na­tu­ren, det er bare helt ny­de­lig ute nå, smi­ler hun.

Terje Na­es­sen be­nyt­tet også mu­lig­he­ten til å spen­ne på seg ski­ene den­ne etter­mid­da­gen. I det han svin­ger inn på par­ke­rings­plas­sen kan han for­tel­le at han har tatt fire run­der i lys­løy­pa.

– Det er vir­ke­lig flott vin­ter­stem­ning nå. Løy­pe­ne var greie nok, men det mer­kes at de ikke var kjørt opp si­den i går, sier han.

Måt­te re­pa­re­res

Og grun­nen til det er at løy­pe-

ma­ski­nen stop­pet ons­dag kveld.

– Vi fikk hel­dig­vis en re­pa­ra­tør fra An­tra hit i dag, så jeg reg­ner med vi skal få liv i den igjen slik at vi kan kjø­re opp løy­pe­ne nå i kveld, for­tel­ler Jan Gun­leif­sen som er en av dem fra Imås løype­gjeng som sør­ger for at ski­lø­pe­re van­lig­vis har flot­te for­hold når de går på ski på Dømme­s­moen.

VIN­TER­STEM­NING: Det var langt mel­lom ski­lø­per­ne i løy­pa tors­dag etter­mid­dag, men de som var der fikk en flott opp­le­vel­se.

AV OG TIL: Gre­ta Møre­trø Hor­te­mo vil ikke skry­te på seg at hun er en iv­rig ski­lø­per, men li­ker å ta no­en få tu­rer i lø­pet av vin­te­ren.

REPARASJON: Ons­dag kveld strei­ket tråkke­ma­ski­nen, men al­le­re­de tors­dag etter­mid­dag var re­pa­ra­tø­ren fra Lille­strøm på plass.

FIRE RUN­DER: Terje Na­es­sen er en iv­rig ski­lø­per, og tok fire run­der i lys­løy­pa til tross for mang­len­de spor og fem centi­me­ter ny­snø.

GIKK TIL KOL­LEN: Gre­ta Møre­trø Hor­te­mo valg­te å ta en li­ten av­stik­ker fra lys­løy­pa på Dømme­s­moen, og tråk­ket opp til Kol­len. Det ble en strev­som, men flott tur.

MANG­LET SPOR: Til tross for fem centi­me­ter ny­snø var løy­pa bruk­bar for dem som vil­le gå på ski. Men for­hol­de­ne var ikke ide­el­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.