Ele­ve­nes smar­te kopp

Den­ne gjen­gen fra Drott­ning­borg me­ner de har fun­net en geni­al løs­ning på å unn­gå styg­ge mer­ker etter kaffe­kop­pen på bor­det.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - UNGDOMSBEDRIFT Marie Hatlevoll marie@gat.no

Den­ne kaffe­kop­pen er noe for seg selv. Den er fun­net opp av en gjeng fra Drott­ning­borg.

– Vi fikk den førs­te proto­ty­pen vår i be­gyn­nel­sen av fe­bru­ar, men den fun­ger­te ikke helt op­ti­malt, for­tel­ler Thea Mor­land­stø som er dag­lig le­der i ung­doms­be­drif­ten Iacta.

Der­for er de nå i ferd med fin­jus­te­re på de­tal­je­ne, slik at kop­pen får den ef­fek­ten de er på jakt etter.

– Jeg fikk ide­en i slut­ten av no­vem­ber da jeg så en kaffe­kan­ne med et lig­nen­de kon­sept. Man har et par ril­ler i bun­nen som fan­ger opp even­tu­el­le drå­per som ren­ner ned på ut­si­den av kop­pen, og unn­går da at den set­ter styg­ge mer­ker i bor­det el­ler på du­ken, for­kla­rer hun.

Et ir­ri­ta­sjons­mo­ment

Ung­doms­be­drif­ten ble star­tet gjen­nom fa­get en­tre­pre­nør­skap og be­drifts­ut­vik­ling, hvor ele­ve­ne har fem ti­mer i uken til rå­dig­het.

– Vi kom litt sent i gang, der­for job­ber vi mye med det­te på fri­ti­den også. Men det er vel­dig la­e­re­rikt og spen­nen­de, for­tel­ler Em­ma Olafs­rud som er per­so­nal­an­svar­lig.

Da de be­gyn­te å spør­re litt rundt blant la­ere­re, på syke­hjem og hos be­drif­ter vis­te det seg at gans­ke man­ge ir­ri­te­rer seg over flek­ke­ne etter kaffe­kop­pe­ne.

– Når vi først be­gyn­te å se etter det, så vi flek­ker over­alt, smi­ler Em­ma.

Fo­kus på be­drif­ter

Be­ho­vet for en slik kopp er med and­re ord der. Og ung­dom­me­ne har valgt å sik­te høy­ere enn å bare skul­le sel­ge kop­pen til ven­ner og kjen­te.

– Først tenk­te vi å lage en kopp med pent ut­se­en­de, men det gikk vi bort fra. Nå kon­sen­tre­rer vi oss om å lage en som kan bru­kes av be­drif­ter og in­sti­tu­sjo­ner, sier Ama­lie Berg som er salgs­sjef.

Da er det vik­tig at kop­pen pas­ser i stan­dard kaffe­ma­ski­ner og at den kan stab­les.

– På en slik kopp er det også plass til logo, og vi me­ner det er smar­te­re å kun­ne sel­ge dem i litt stør­re an­tall, for­kla­rer hun.

Proto­typ fra Sri Lan­ka

Ung­doms­be­drif­ten har va­ert i kon­takt med alle de sto­re por­se­lens­fab­rik­ke­ne i Nor­ge, men in­gen av dem ten­te på ide­en.

– No­en men­te det ikke var mu­lig, mens and­re ikke gadd å sva­re oss. Så kom vi i kon­takt med men­to­ren vår Tom Al­brigt­sen i Fe­ar De­al i Grim­stad. Han satt oss i kon­takt med en fab­rikk på Sri Lan­ka, for­tel­ler Thea.

Etter bare ett møte over Skype pro­du­ser­te de den førs­te proto­ty­pen for dem gra­tis.

– Den vis­te seg å ikke fun­ge­re godt nok. Fab­rik­ken ven­ter nå på en ny skis­se fra oss, hvor vi kom­mer til å gjø­re ril­le­ne litt dy­pe­re og med en skar­pe­re kant. Men først må vi få le­vert inn no­en rap­por­ter i fa­get, det er gans­ke tra­velt ak­ku­rat nå, sier hun.

Vant pris

For i til­legg til å va­ere grün­de­re, er de også med og kon­kur­re­rer mot and­re ung­doms­be­drif­ter i Ag­der. På en salgs­mes­se i Aren­dal fikk Iacta pri­sen for bes­te salgs­team, og fikk mye skryt av dom­mer­ne. I mars ven­ter fyl­kes­fi­na­len hvor det de­les ut no­en gans­ke få bil­let­ter til fi­na­len i Nor­ges­mes­ter­ska­pet.

– Det var vel­dig stas å vin­ne den pri­sen, det var 31 stan­der på den mes­sen. Nå må vi job­be vi­de­re og vise dom­mer­ne at vi fort­satt ut­vik­ler oss, sier Sti­an Mersland som er mar­keds­an­svar­lig.

Både han og res­ten av gjen­gen i ung­doms­be­drif­ten sy­nes fa­get er et fint av­brekk fra en teo­re­tisk skole­hver­dag.

– Vi går i tre for­skjel­li­ge klas­ser, og får mu­lig­het til å bli kjent med folk vi el­lers ikke går så mye sam­men med. Det­te er både la­e­re­rikt og gøy, og ab­so­lutt en nyt­tig er­fa­ring å ta med seg vi­de­re, av­slut­ter Sti­an.

FOTO: PRIVAT

VANT PRIS: Un­der salgs­mes­sen i Aren­dal i be­gyn­nel­sen av fe­bru­ar vant Iacta UB første­pre­mi­en for bes­te salgs­team.

GRÜN­DE­RE: Ung­doms­be­drif­ten Iacta hå­per kop­pe vil gjø­re stor nyt­te for seg. Fra venst­re: Em­ma Olafs­rud, Os­kar Kas­bo, Ama­lie Berg, Sti­an Mersland og Thea Mor­land­stø. Jan Erik Øde­gård var ikke til ste­de.

DRÅPEKANT: Ne­derst på kop­pen er det to ril­ler som skal fan­ge opp drå­per på vil­le vei­er, og hind­re at de tref­fer un­der­la­get og set­ter mer­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.