Da­le no­mi­nert til lit­te­ra­tur­pris

Jan Kris­tof­fer Da­le de­bu­ter­te i fjor med no­velle­sam­lin­gen Ar­beids­ne­ver. I går ble han no­mi­nert til Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­pris.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - LITTERATUR

Fro­len­din­gen som for ti­den bor i Grim­stad, ble i går no­mi­nert til Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­pris, som er Ag­der-fyl­ke­nes gje­ves­te lit­te­ra­tur­pris. Jury­en skri­ver: – Over­be­vi­sen­de no­velle­de­but fra ar­bei­der­klas­sen, som skild­rer men­nes­ke­ne og det men­nes­ke­li­ge med både kunn­skap og em­pa­ti. Vå­galt pluss for dia­lek­ten i dia­lo­ge­ne, som fly­ter godt i le­se­rens hode.

– Hva ten­ker du om no­mi­na­sjo­nen?

– Jeg ten­ker at det er vel­dig stas, og det var vel­dig man­ge skjønn­lit­te­ra­ere for­fat­te­re som ga ut bø­ker på Sør­lan­det i fjor. Det var gøy å bli pluk­ket ut blant dem, sier han. – Hva be­tyr det for deg? – For min del be­tyr det mye. Det er min førs­te no­mi­na­sjon i noe som helst, av­slø­rer han.

Du kan stem­me fram Da­le el­ler din fa­vo­ritt ved å gå inn på Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­pris’ nett­si­der el­ler via stemme­sed­ler på bi­blio­te­ket. Stemme­pe­rio­den va­rer fram til 31. mars og det skal de­les ut en bok i hver ka­te­go­ri, skjønn­lit­te­ra­tur og sak­pro­sa.

ARKIVBILDE

SKRIVENEVER: Jan Kris­tof­fer Da­le med de­but­boka i fan­get i fjor høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.